Hiđrôcacbon thơm

Template:Chú thích trong bài Template:Đổi hướng đến đây 100px|phải|nhỏ|Benzen nhỏ|phải|150px|Toluen Hyđrocacbon thơm hay còn gọi là aren bao gồm benzenđồng đẳng của nó, hyđrocacbon thơm nhiều nhân, hợp chất thơm không chứa vòng benzen.

Tên gọi "thơm" xuất phát từ chỗ những hợp chất đầu tiên tìm được thuộc loại này có mùi thơm khác nhau. Tên thơm vẫn được giữ cho đến ngày nay, mặc dầu nhóm hyđrocacbon thơm bao gồm cả những hợp chất không có mùi thơm. Chúng thể hiện tính chất thơm tương tự benzen. Hiđrocacbon thơm là loại hyđrocacbon mạch vòng có tính chất thơm mà benzen là điển hình và quan trọng nhất.

Một số chất khác:

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons Template:Sơ khai hóa học

* Thể loại:Hydrocacbon thơm đa vòng