Open main menu

Là gì Wiki β

Hiđrôni

Template:Chembox new

Hiđrôniion H3O+. Ion này làm cho môi trường chứa nó có tính axit.

Sự hình thành ion hidroni là do ion H+ bứt ra từ phân tử axit không có electron nên đã nhận cặp electron tự do có trên phân tử nước (cụ thể là electron tự do của oxi). Sự bứt ra này là do sự phân cực của phân tử nước, nguyên tử oxi của nước mang một phần điện tích âm kéo nguyên tử hiro của axit mang một phần điện tích dương (trong axit có liên kết cộng hoá trị phân cực). Tương tự như sự hình thành ion NH4+. Cách giải thích này dựa trên định nghĩa của Bronsted về axit. Thực nghiệm đã xác định rằng ở nhiệt độ thường 555 triệu phân tử nước chỉ có 1 phân tử phân li ra ion. Hằng số phân li của nước K= 10−14

Tham khảo