Khối lượng mol

Revision as of 11:30, 23 October 2018 by Ngomanh123 (talk) (Trong hóa học)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Khối lượng mol là khối lượng một mol một nguyên tố hoặc hợp chất hóa học, ký hiệu là M. Khối lượng mol được tính từ nguyên tử khối các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Đơn vị của khối lượng mol trong hóa học là g/mol, còn trong vật lý là kg/mol vì đơn vị SI cơ bản là kilôgram.

Trong hóa học

Khối lượng mol được tính bằng thương của khối lượng chất với số mol chất:

<math>M = {m \over n}</math>

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Khối lượng Thể loại:Đại lượng mol