Khoa học thần kinh

[[Tập tin:CajalCerebellum.jpg|phải|nhỏ|200px|Hình vẽ các tế bào của não bởi S. Ramón y Cajal, khoảng năm 1905]] Khoa học thần kinh là một ngành khoa học về hệ thần kinh.[1] Khoa học thần kinh nghiên cứu về cấu trúc, chức năng, lịch sử tiến hóa, phát triển, di truyền học, hóa sinh, tâm lý học, dược lý học, khoa học thần kinh thông tin - khoa học thần kinh máy tính, bệnh lý học của hệ thần kinh.

Tổ chức nghiên cứu bộ não quốc tế (International Brain Research Organization) được thành lập năm 1960,[2] Viện bộ não và hành vi châu Âu (European Brain and Behaviour Society) được thành lập năm 1968, Viện khoa học thần kinh (Society for Neuroscience) thành lập năm 1969, nhưng việc nghiên cứu về thần kinh của con người đã có từ thời Ai Cập cổ đại. Trước kia, khoa học thần kinh chỉ là một nhánh của sinh học. Gần đây đã có sự quan tâm về đề tài này từ nhiều bộ môn như tâm lý học thần kinhtâm lý học nhận thức, khoa học máy tính, khoa học thống kê, vật lý học, triết họcy học. Phạm vi của khoa học thần kinh đã được mở rộng bao gồm các nghiên cứu hệ thống, khoa học, thực nghiệm và lý thuyết về hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại vi của các cơ quan sinh học.

Tham khảo

 1. "Neuroscience". Merriam-Webster Medical Dictionary. 
 2. "History of IBRO". International Brain Research Organization. 2010. 

Nghiên cứu thêm

 • Template:Chú thích sách
 • Template:Chú thích sách
 • Template:Chú thích sách
 • Squire, L. et al. (2003). Fundamental Neuroscience, 2nd edition. Academic Press; ISBN 0-12-660303-0
 • Byrne and Roberts (2004). From Molecules to Networks. Academic Press; ISBN 0-12-148660-5
 • Sanes, Reh, Harris (2005). Development of the Nervous System, 2nd edition. Academic Press; ISBN 0-12-618621-9
 • Siegel et al. (2005). Basic Neurochemistry, 7th edition. Academic Press; ISBN 0-12-088397-X
 • Rieke, F. et al. (1999). Spikes: Exploring the Neural Code. The MIT Press; Reprint edition ISBN 0-262-68108-0
 • section.47 Neuroscience 2nd ed. Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, Lawrence C. Katz, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, S. Mark Williams. Published by Sinauer Associates, Inc., 2001.
 • section.18 Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular, and Medical Aspects 6th ed. by George J. Siegel, Bernard W. Agranoff, R. Wayne Albers, Stephen K. Fisher, Michael D. Uhler, editors. Published by Lippincott, Williams & Wilkins, 1999.
 • Template:Chú thích sách
 • Damasio, A. R. (1994). Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York, Avon Books. ISBN 0-399-13894-3 (Hardcover) ISBN 0-380-72647-5 (Paperback)
 • Gardner, H. (1976). The Shattered Mind: The Person After Brain Damage. New York, Vintage Books, 1976 ISBN 0-394-71946-8
 • Goldstein, K. (2000). The Organism. New York, Zone Books. ISBN 0-942299-96-5 (Hardcover) ISBN 0-942299-97-3 (Paperback)
 • Template:Chú thích sách
 • Llinas R. (2001). I of the Vortex: From Neurons to Self MIT Press. ISBN 0-262-12233-2 (Hardcover) ISBN 0-262-62163-0 (Paperback)
 • Luria, A. R. (1997). The Man with a Shattered World: The History of a Brain Wound. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. ISBN 0-224-00792-0 (Hardcover) ISBN 0-674-54625-3 (Paperback)
 • Luria, A. R. (1998). The Mind of a Mnemonist: A Little Book About A Vast Memory. New York, Basic Books, Inc. ISBN 0-674-57622-5
 • Medina, J. (2008). Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Seattle, Pear Press. ISBN 0-9797777-0-4 (Hardcover with DVD)
 • Pinker, S. (1999). How the Mind Works. W. W. Norton & Company. ISBN 0-393-31848-6
 • Pinker, S. (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. Viking Adult. ISBN 0-670-03151-8
 • Template:Chú thích sách
 • Ramachandran, V. S. (1998). Phantoms in the Brain. New York, New York Harper Collins. ISBN 0-688-15247-3 (Paperback)
 • Rose, S. (2006). 21st Century Brain: Explaining, Mending & Manipulating the Mind ISBN 0-09-942977-2 (Paperback)
 • Sacks, O. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Summit Books ISBN 0-671-55471-9 (Hardcover) ISBN 0-06-097079-0 (Paperback)
 • Sacks, O. (1990). Awakenings. New York, Vintage Books. (See also Oliver Sacks) ISBN 0-671-64834-9 (Hardcover) ISBN 0-06-097368-4 (Paperback)
 • Sternberg, E. (2007) Are You a Machine? The Brain, the Mind and What it Means to be Human. Amherst, NY: Prometheus Books.
 • Churchland, P. S. (2011) Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality. Princeton University Press. ISBN 0-691-13703-X

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai khoa học thần kinh

Template:Phân ngành sinh học

Thể loại:Khoa học thần kinh Thể loại:Sinh học Thể loại:Nhánh sinh học