Open main menu

Là gì Wiki β

Kinh

Kinh có nhiều nghĩa, phụ thuộc vào vị trí của nó trong câu văn hoàn chỉnh:

Template:Định hướng