Revision history of "Mô hình thác nước"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:26, 5 April 2017P.T.Đ (talk)m . . (6,601 bytes) (+6,601). . (Sự phê bình mô hình Thác nước và các giải pháp phương pháp học lai.)