Mô men động lượng

Template:Chú thích trong bài Template:Cơ học cổ điển Trong vật lý học, đại lượng mô men động lượng (hay mô men xung lượng, động lượng quay) là một tính chất mô men gắn liền với vật thể trong chuyển động quay đo mức độ và phương hướng quay của vật, so với một tâm quay nhất định.

Với vật rắn cổ điển có kích thước nhỏ hơn nhiều khoảng cách tới tâm quay, mô men động lượng, <math>\vec{L}</math>, phụ thuộc vào động lượng, <math>\vec{p}</math>, của vật thể và véc-tơ khoảng cách từ vật thể tới tâm quay, <math>\vec{r}</math>.

<math>\vec{L}=\vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}</math>

Với các vật thể rắn có hình dạng bất kỳ, mô men động lượng đối với 1 trục cố định có thể được tính từ mô men quán tính của vật rắn đối với trục đó, <math>I</math>, và vận tốc góc, <math>\vec{\omega}</math>:

<math>\vec{L}= I\vec{\omega}</math>

Định luật 2 Newton mở rộng

Khi có mô men lực, <math>\vec{M}</math>, mô men động lượng thay đổi theo phương trình tương tự như định luật 2 Newton:

<math>\vec{M}=I{d\vec{\omega} \over dt}</math>

Nếu mô men quán tính của vật thể không thay đổi, phương trình trên trở thành:

<math>\vec{M}={d\vec{L} \over dt}</math>

Định luật bảo toàn mô men động lượng

Từ công thức trên, suy ra nếu không có mô men lực tác động lên vật, mô men động lượng của vật thể sẽ không thay đổi theo thời gian. Đây chính là nội dung của định luật bảo toàn mômen động lượng. Phát biểu cụ thể: "mômen động lượng của một hệ không đổi khi hệ chịu tổng cộng các mômen ngoại lực bằng không".

Cơ học lượng tử

Một đại lượng có ý nghĩa tương tự như mô men động lượng cho chuyển động quay của các vật thể bé nhỏ trong cơ học lượng tửspin.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ thảo vật lý

Template:Sơ khai

Thể loại:Đại lượng vật lý Thể loại:Chuyển động quay Thể loại:Mô men Thể loại:Định luật bảo toàn Thể loại:Xoay tròn