Mệnh đề

Mệnh đề là một khái niệm cơ bản trong lôgic họctriết học. Tùy theo ứng dụng mà có những định nghĩa khác nhau của mệnh đề.

Template:Định hướng

Thể loại:Logic