Minh thực lục

Minh thực lục (giản thể: 明实录, phồn thể: 明實錄) là bộ biên niên sử viết về triều Minh Trung Quốc. Bộ sử ghi lại các sự kiện bắt đầu từ thời Minh Thái Tổ tới Minh Hi Tông, tổng cộng mười ba triều vua.

Đặc điểm

  • Minh thực lục có giá trị cả về lịch sử lẫn văn hóa, khoa học.

Nội dung

Mười ba triều vua trong Minh thực lục không bao gồm các triều vua Minh Huệ Tông, Minh Đại Tông, Minh Tư Tông.

Thứ tự
Danh xưng
số quyển Chú thích
1 太祖高皇帝實錄 - Thái Tổ cao hoàng đế thực lục
257
Viết về Minh Thái Tổ. Phần về Minh Huệ Tông bị Minh Thành Tổ xóa bỏ.
2 太宗文皇帝實錄 - Thái Tông văn hoàng đế thực lục
130
Viết về Minh Thành Tổ.
3 仁宗昭皇帝實錄 - Nhân Tông chiêu hoàng đế thực lục
10
4 宣宗章皇帝實錄 Tuyên Tông chương hoàng đế thực lục 115
5 英宗睿皇帝實錄 Anh Tông duệ hoàng đế thực lục 361
6 憲宗純皇帝實錄 Hiến Tông thuần hoàng đế thực lục 293
7 孝宗敬皇帝實錄 Hiếu Tông kính hoàng đế thực lục 224
8 武宗毅皇帝實錄 Vũ Tông nghị hoàng đế thực lục 197
9 世宗肅皇帝實錄 Thế Tông túc hoàng đế thực lục 566
10 穆宗莊皇帝實錄 Mục tông trang hoàng đế thực lục 70
11 神宗顯皇帝實錄 Thần Tông hiển hoàng đế thực lục 594
12 光宗貞皇帝實錄 Quang tông trinh hoàng đế thực lục 8
13 熹宗悊皇帝實錄 Hi tông triết hoàng đế thực lục 84

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Trung Quốc

Thể loại:Bộ sách Thể loại:Các văn bản lịch sử Trung Quốc Thể loại:Văn học thời nhà Minh Thể loại:Lịch sử Thái Lan Thể loại:Lịch sử Lào Thể loại:Lịch sử Myanmar Thể loại:Lịch sử Malaysia Thể loại:Lịch sử Việt Nam