Monoid

Template:Cấu trúc đại số Monoid cùng với magma (toán học), nhóm, nửa nhóm là các cấu trúc đại số cơ bản và nhỏ hơn các cấu trúc vành, trường.

Định nghĩa

Một tập hợp khác rỗng <math> G </math> được trang bị một phép toán hai ngôi <math> * </math> là một monoid nếu và chỉ nếu

  • <math> (a * b) * c = a *(b * c), \forall a, b, c \in G </math> (tính kết hợp),
  • <math> a * e = e * a = a, \forall a \in G, \exist e \in G </math> (đồng nhất)

Mọi nhóm đại số đều là một monoid nhưng điều ngược lại không đúng.

Xem thêm

Nguồn

[1]

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Lý thuyết nhóm Thể loại:Cấu trúc đại số