Ngày quốc khánh

Template:Thể loại Commons

Ngày quốc khánh là ngày lễ quan trọng của một quốc gia. Nó đánh dấu một sự kiện lịch sử, chính trị hoặc văn hóa gắn liền với lịch sử Nhà nước hiện tại của quốc gia đó. Tại hầu hết các nước, ngày quốc khánh đánh dấu sự khai sinh của quốc gia: ngày giành được độc lập như ở Mỹ, lật đổ chế độ cũ như tại Pháp, ngày thông qua hiến pháp như ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Template:Biểu tượng Quốc gia

Tham khảo

Thể loại:Ngày lễ Thể loại:Biểu tượng quốc gia Thể loại:Ngày lễ quốc gia Thể loại:Danh sách quốc gia Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Tư Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Tám Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Mười Hai Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Hai Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Một Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Bảy Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Sáu Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Ba Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Năm Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Mười Một Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Mười Thể loại:Ngày lễ và Ngày Hành động trong tháng Chín