Người Belarus

Template:Văn hóa Belarus Người Belarus thuộc nhóm chủng tộc Đông Slav là giống dân chiếm đa số ở nước Belarus (ở đó khoảng 8,1 triệu, 83%), một thiểu số người Belarus sống ở những vùng ở Ba Lan – đặc biệt ở vùng Białystok – và ở Nga – đặc biệt ở miền Tây nước này, ở các thành phố lớn cũng như ở Kaliningrad.

Ngôn ngữ

Ở Belarus có 2 ngôn ngữ chính thức tiếng Belarus và tiếng Nga. Tiếng Nga là ngôn ngữ được nói nhiều nhất, khoảng 72% dân số, trong khi tiếng Belarus, mặc dù là quốc ngữ, chỉ được dùng bởi 11.9%[1] trong cuộc sống hàng ngày. Theo một cuộc nghiên cứu, ở nhiều cấp độ khác nhau: 29.4% - nói lưu loát, đọc và viết, 52.5% - nói và đọc, 8.3% - hiểu nhưng không thể nói và đọc tiếng Belarus. Tương tự có 7% chỉ hiểu tiếng Nga [1]

Người Belarus ở thành phố thường nói tiếng Nga hay một thổ ngữ pha trộn tiếng Nga và tiếng Belarus. Tiếng Belarus được sử dụng càng ngày càng ít đi, sau khi tổng thống Aliaksandr Ryhoravič Lukašenka 1995 công nhận tiếng Nga là Ngôn ngữ chính thức thứ hai.

Sách tham khảo

 • Арсеньев, К. Статистические очерки России / К. Арсеньев. — Санкт-Петербург: Тип. Импер. академии наук, 1848. — 503 с.
 • Беларусы: у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі. — Мінск: Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 3: Гісторыя этналагічнага вывучэння / В. К. Бандарчык [і інш]. — 2001. — 433 с.
 • Беларусы: у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі. — Мінск: Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё / В. К. Бандарчык [і інш]. — 2001. — 433 с.
 • Беларусы: у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі. — Мінск: Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 6: Грамадскія традыцыі / В. К. Бандарчык [і інш]. — 2002. — 606 с.
 • Белоруссия // Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. П. Семенов; Русское географическое общество. — СПб: Тип. В. Безобразова, 1863. — Т. I. — С. 371.
 • Белоруссия // Энциклопедический словарь; изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. — СПб: Тип. И.А. Эфрона, 1891. — Т. V. — С.231.
 • Белоруссы // Энциклопедический словарь; изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. — СПб: Тип. И.А. Эфрона, 1891. — Т. V. — С. 232—234.
 • Белорусы // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / Председатель Науч.-ред совета Ю.С. Осипов. Отв. ред. С.Л. Кравец. — Москва: Большая Российская энциклопедия, 2005. — Т. 3. «Банкетная кампания» 1904 — Большой Иргиз. — С. 260—262.
 • Белы, А. Белая Русь / А. Белы // Вялікае княства Літоўскае: энцыкл.: у 2 т. — Мінск, 2006. — Т. 1. — С. 306—308.
 • Белы, А. Хроніка «Белай Русі»: нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы / А. Белы. — Мінск: Энцыклапедыкс, 2000. — 238 с. — ISBN 985-6599-12-1
 • Бандарчык, В.К. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. / В.К. Бандарчык. — Мінск: Навука і тэхніка, 1964. — 282 с.
 • Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І.Л. Качалаў і інш.; Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. — Мн.: Выш. шк., 2003. — Ч. 1. Ад старажытных часоў — па люты 1917 г. — 416 с.
 • Гісторыя Беларусі: у 6 т. / Ю. Бохан [і інш.]; рэдкал: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. — Мінск: Экаперспектыва, 2008. — 688 с.
 • Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII ст. — пачатку XXI ст.: у 2-х кн. / А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — Кн. 1. — 584 с.
 • Гринблат, М.Я. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории / М.Я. Гринблат. — Минск: Наука и техника, 1968. — 288 с.
 • Дзярновіч, А. Пошукі Айчыны: «Літва» і «Русь» у сучаснай беларускай гістарыяграфіі / А. Дзярновіч // Палітычная сфера. — 2012. — №18—19(1—2). — С. 30—53.
 • Долбилов, М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II / М.Д. Долбилов. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 1000 с.
 • Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: Литовское и Белоруское Полесье / под общ. ред. П.П. Семенова. — репринт. воспр. изд. 1882 г. — Минск: БелЭн, 1993. — 550 с.
 • Зайкоўскі, Э.М. Этнічная i канфесійная сітуацыя ў гістарычнай Літве на рубяжы XIV—XV стст. / Э.М. Зайкоўскі // Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV—XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 8-9 ліп. 2010 г.) / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. — Мн.: Беларуская навука, 2011. — С. 11—25.
 • Корнилов, И. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественнно в муравьевскую эпоху / И. Корнилов. — Санкт-Петербург: Тип. А. Лопухина, 1901. — 420 с.
 • Литовское племя // Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. П. Семенов; Русское географическое общество. — СПб: Тип. В. Безобразова, 1867. — Т. III. — С. 62—64.
 • Марзалюк, І. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (Х—XVII ст.). — Магілёў, 2003.
 • Марзалюк, І.А. Міфы «адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі: манаграфія / І.А. Марзалюк. — Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2009. — 148 с.
 • Марзалюк, І. Тэрміналогія этнічнай гісторыі Беларусі 14-17 ст.: набліжэнне да рэаліяў, ці стварэнне новых міфаў? / І. Марзалюк // Гістарычны альманах. — 2003. — Т. 9. — С. 113—122.
 • Народы России. Белорусы и поляки / Издание "Досуг и дело". — СПб: Общественная польза, 1878. — 68 с.
 • Насытка, Я. «Тыя ж беларусы…»: Этнічныя межы беларусаў у XIX — пачатку XX ст. / Я. Насытка // Беларуская мінуўшчына. — 1994. — № 4. — С. 11—15.
 • Петров, Н.И. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края / Н.И. Петров. — СПб.: Тип. Тов. "Общественная польза", 1890. — 585 с.
 • Реклю, Э. Россия европейская и азиатская: в 2 т. / Э. Реклю. — Т. 1. Европейская Россия. До Урала. — СПб.: А. Ильин, 1883. — 700 с.
 • Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. — Мінск: Энцыклапедыкс, 2001. — 412 с.
 • Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX века / Ред. В.П. Панютич. — Минск: Наука и техника, 1980. — 224 с.
 • Сементовский, А. Этнографический обзор Витебской губернии / А. Сементовский. — Санкт-Петербург: Тип. Н. Хана. — 1872. — 69 с.
 • Сталюнас, Д. Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политка Российской империи на Западных окраинах в период Великих Реформ / Д. Сталюнас // Ab Imperio. 2003 — № 1. — С. 261—292.
 • Столпянский, Н.П. Девять губерний Западно-Русского края в топографическом, геогностическом, статистическом, экономическом, этнографическом и историческом отношениях: (С карт. девяти губерний края) / Н.П. Столпянский. — СПб: тип. Гогенфельдена и К°, 1866. — 200 с.
 • Смалянчук, А. Дыскусія пра вытокі на фоне «ідэалягічнай рэвалюцыі» / А. Смалянчук // ARCHE. — 2008. — №3. — С. 53—57.
 • Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 — люты 1917 г. / А. Ф. Смалянчук. — СПб.: Неўскі прасцяг, 2004. — 406 с.
 • Тегако, Л.И. Антропология белорусского Полесья: демография, этническая история, генетика / Л.И. Тегако, А.И. Микулич, И.И. Саливон. — Минск. — 1978.
 • Терешкович, П.В. Этническая история Беларуси XIX — начала XX в.: В контексте Центрально-Восточной Европы / П.В. Терешкович. — Минск: БГУ, 2004. — 233 с.
 • Титов В. С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов. ― Мн., 1983.
 • Флоря, Б.Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья — раннего Нового времени // Материалы конференции «Россия-Украина: история взаимоотношений». — Москва, 1997. — C. 9—27.
 • Чаквин, И.В. Из истории становления национального самосознания белорусов (XIV — начало XX вв.) / И.В. Чаквин, П.В. Терешкович // Советск. этнография. — 1990. — № 6. — С. 42—54.
 • Чаквін, І. Нацыя ліцвінаў у этнагенезе беларусаў: Параўнальна-тыпалагічны і гістарычны аспекты / І. Чаквін // Беларусіка = Albaruthenica. Кн. 6: Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнац., міжрэліг. і міжкультур. узаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. — Мінск: ННАЦ імя Ф. Скарыны, 1997. — Ч. 1. — С. 37—42.
 • Ширяев, Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах / Е.Е. Ширяев. — Минск: Навука і тэхніка, 1991. — 119 с.
 • Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795—2002) / З. Шыбека. — Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. — 490 с.
 • Эркерт, Р.Ф. Взгляд на историю и этнографию западных губерний России: (с атласом) / [соч.] Полк. Р.Ф. Эркерта. — Санкт-Петербург: тип. Дома призрения малолет. бедных, 1864. — 72 с.
 • Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя / В. К. Бандарчык [і інш]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1985. — 215 с.
 • Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал. І.П. Шамякін [і інш.]. — Мінск: БелСЭ, 1989. — 575 с.
 • Lithuanians and letts // The Encyclopædia Britannica: a dictionary of arts, sciences, literature and general information. — Cambridge: University press, 1911. — Volime XVI. — P. 789—791.

Tham khảo

 1. 1,0 1,1 "Общество". Retrieved ngày 18 tháng 3 năm 2015.  Check date values in: |access-date= (help)

Liên kết ngoài


Thể loại:Nhóm sắc tộc Slav Thể loại:Lịch sử người Rus Thể loại:Nhóm sắc tộc ở Kazakhstan