Người Hoa

Người Hoa có thể đề cập đến:

  • Người Hán: sắc tộc đa số tại khu vực Đại Trung Hoa
  • Người Hoa hải ngoại: những người có nguồn gốc Trung Quốc mà sống bên ngoài Đại Trung Hoa, hầu hết nhưng không phải tất cả đều là người Hán
  • Dân tộc Trung Hoa: thuật ngữ nhóm hợp mang tính chính trị đề cập tới tất cả các nhóm sắc tộc tại Trung Quốc
  • Người Hoa tại Việt Nam: những người có nguồn gốc Trung Quốc sống tại Việt Nam

Xem thêm

Template:Trang định hướng