Người Thái

Trong tiếng Việt, người Thái có thể là:

Template:Trang định hướng

Thể loại:Các dân tộc Việt Nam