Nguyên tử khối

Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, là tổng của khối lượng electron, protonnotron, nhưng do khối lượng electron rất nhỏ nên thường không được tính, vì vậy có thể nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân. Đơn vị khối lượng nguyên tử là đơn vị Carbon (AMU-Atomic mass unit) = 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon đồng vị C12 (12C), nguyên tử khối này hay còn gọi là dơn vị Cacbon viết tắt là (đvC).

Một số tài liệu cho đơn vị nguyên tử lượng là u.

Nguyên tử khối cũng là khối lượng, tính theo đơn vị gam, của một mol nguyên tử. Do khối lượng thực tế tính bằng gam nên có khối lượng rất nhỏ vì thế người ta đã sử dụng đơn vị Cacbon làm nguyên tử khối. Chính vì thế mà nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon.

Tham khảo

Khối Thể loại:Các thuộc tính hóa học Thể loại:Khối lượng