Nhà làm phim

Template:Thiếu nguồn gốc Template:Văn phong

Nhà làm phim là khái niệm chỉ chung về những người có vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và tạo nên một bộ phim - người đó có thể là nhà sản xuất phim, có thể là biên kịch, đạo diễn, nhà quay phim, công tác dựng phim hoặc kỹ sư âm thanh, chuyên viên kinh tế, kỹ thuật hoặc các thành phần quan trọng khác khi làm phim. Tiếng Anh gọi nhà làm phim là filmmaker.

Không nhất thiết là phải có bằng cấp hay thâm niên trong nghề điện ảnh mới được gọi là nhà làm phim. Người có vai trò chủ chốt ở một vị trí trong quá trình làm một bộ phim thì là nhà làm phim.

Đương nhiên để được tham gia, hoặc bạn phải là người đầu tư vốn, hoặc là người có chuyên môn, có năng lực tối thiểu đủ mức, đủ tin tưởng, để được mời tham gia làm phim.

Trong trường hợp thuận lợi nhất thì bạn - dù trình độ điện ảnh còn non nhưng tự có đủ tiền hoặc được người nhà đóng góp tiền, được ai đó tài trợ để làm phim. Qua đó được tập dượt để thực hành, nắm bắt nghệ thuật làm phim. Cách tập dượt tốt nhất là nên bắt đầu bằng việc làm phim ngắn (10 đến 20 phút) và chiếu giới thiệu hoặc tham gia các liên hoan phim ngắn - từ đó giới thiệu về mình cho người đầu tư hoặc tài trợ tiếp theo.

Nhà làm phim có phim hay là một vinh dự vì đã đóng góp cho xã hội một sản phẩm văn hóa giá trị.

Tham khảo

Template:Sơ khai Template:Công ty và nhà sản xuất

Thể loại:Làm phim Thể loại:Nghề nghiệp Thể loại:Kỹ thuật phim ảnh