Open main menu

Là gì Wiki β

Nhóm chức

Template:Chú thích trong bài Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử xuất hiện trong các hợp chất hữu cơ, quyết định tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ đó.

Lớp chất Nhóm Công thức Tiền tố Hậu tố Ví dụ
Rượu Rượu R−OH hydroxy- -ol CH3−CH2−CH2−OH Propan-1-ol
Andehit Cacbonyl R−C(=O)H   -al CH2=CH−CHO Propenal
Amin Amin R−NH2 amino- -amin CH3 −NH2 Metyl amin
Axit cacboxylic Axit không có ion:
R−C(=O)OH
hydrocarboxy- axit- -ôic CH2=CH−COOH Axit propenôic
có ion:
R−C(=O)O
Este Este R−C(=O)O−R′ gốc hiđrôcacbon + gốc axit CH3 −COO−C2H5 Etyl axetat
Nitrô Nitrô R−NO2 nitrô + tên hiđrôcacbon tương ứng CH3−NO2 Nitro metan

Tham khảo