Nhiệt độ bay hơi

Template:Chú thích trong bài Nhiệt độ bay hơi hay điểm bay hơi hay điểm sôi của một chất lỏngnhiệt độ mà áp suất hơi của chất lỏng bằng với áp suất chung quanh chất lỏng[1]. Khi đạt tới ngưỡng đó thì chất chuyển trạng thái từ lỏng sang khí.

Khi nói tới như nhiệt độ của thay đổi ngược lại (tức là từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng), nó được coi là nhiệt độ ngưng tụ hay điểm ngưng tụ.

Không giống như điểm nóng chảy, điểm sôi tương đối nhạy cảm với áp suất.

Xem thêm

Tham khảo

  1. Goldberg, David E. (1988). 3,000 Solved Problems in Chemistry (1st ed.). McGraw-Hill. section 17.43, p. 321. ISBN 0-07-023684-4. 

Template:Sơ khai Template:Trạng thái vật chất


Thể loại:Chuyển pha Thể loại:Nhiệt độ Thể loại:Khái niệm vật lý Thể loại:Chất khí Thể loại:Nhiệt động lực học