Nhiệt độ không tuyệt đối

nhỏ|Điểm không độ kelvin được coi là nhiệt độ không tuyệt đối Nhiệt độ không tuyệt đối, độ không tuyệt đối, không độ tuyệt đối hay đơn giản là 0 tuyệt đối, là trạng thái nhiệt động học lý tưởng của vật chất, trong đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng. Trạng thái này, theo các kết quả tính toán lý thuyết, đạt được đối với mọi hệ vật chất ở nhiệt độ khoảng -273,15°C hay bằng -459,67°F.

Nhiệt độ không tuyệt đối được tính là 0 K trong Nhiệt giai Kelvin

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Rất sơ khai

Thể loại:Nhiệt độ Thể loại:Nhiệt động lực học Thể loại:Lạnh Thể loại:Quan niệm trong siêu hình học Thể loại:Tri giác Thể loại:Bản thể học Thể loại:Khái niệm hiện sinh