Nucleotide

Template:Chú thích trong bài Nucleotide (nu-clê-ô-tit) là một hợp chất hóa học gồm có 3 phần chính: một nhóm heterocyclic, nhóm đường, và một hay nhiều nhóm phosphate. Các nucleotide phổ biến nhất là dẫn xuất của purine hoặc pyrimidine, và đường ở dạng pentose (đường chứa 5 cacbon) deoxyribose hay ribose. Các Nucleotidemonomers của nucleic acids, chúng liên kết với nhau để tạo thành nucleic acid.

Các nucleotide là đơn vị cấu trúc của RNA, DNA, và nhiều yếu tố khác - CoA, flavin adenine dinucleotide, flavin mononucleotide, adenosine triphosphatenicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Trong tế bào, chúng đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất (metabolism) và phát tín hiệu. frame|600px|giữa|Cấu trúc thành phần của các nucleotide phổ biến

Nucleotide

126px|Cấu trúc hóa học của adenosine monophosphate
Adenosine monophosphate
AMP
156px|Cấu trúc hóa học của adenosine diphosphate
Adenosine diphosphate
ADP
186px|Cấu trúc hóa học của adenosine triphosphate
Adenosine triphosphate
ATP
154px|Cấu trúc hóa học của guanosine monophosphate
Guanosine monophosphate
GMP
184px|Cấu trúc hóa học của guanosine diphosphate
Guanosine diphosphate
GDP
214px|Cấu trúc hóa học của guanosine triphosphate
Guanosine triphosphate
GTP
117px|Cấu trúc hóa học của ribothymidine monophosphate
Ribothymidine monophosphate
rTMP
148px|Cấu trúc hóa học của ribothymidine diphosphate
Ribothymidine diphosphate
rTDP
178px|Cấu trúc hóa học của ribothymidine triphosphate
Ribothymidine triphosphate
rTTP
117px|Cấu trúc hóa học của uridine monophosphate
Uridine monophosphate
UMP
148px|Cấu trúc hóa học của uridine diphosphate
Uridine diphosphate
UDP
178px|Cấu trúc hóa học của uridine triphosphate
Uridine triphosphate
UTP
117px|Cấu trúc hóa học của cytidine monophosphate
Cytidine monophosphate
CMP
148px|Cấu trúc hóa học của cytidine diphosphate
Cytidine diphosphate
CDP
178px|Cấu trúc hóa học của cytidine triphosphate
Cytidine triphosphate
CTP

Deoxynucleotides

126px|Cấu trúc hóa học của deoxyadenosine monophosphate
Deoxyadenosine monophosphate
dAMP
156px|Cấu trúc hóa học của deoxyadenosine diphosphate
Deoxyadenosine diphosphate
dADP
186px|Cấu trúc hóa học của deoxyadenosine triphosphate
Deoxyadenosine triphosphate
dATP
154px|Cấu trúc hóa học của deoxyguanosine monophosphate
Deoxyguanosine monophosphate
dGMP
184px|Cấu trúc hóa học của deoxyguanosine diphosphate
Deoxyguanosine diphosphate
dGDP
214px|Cấu trúc hóa học của deoxyguanosine triphosphate
Deoxyguanosine triphosphate
dGTP
118px|Cấu trúc hóa học của thymidine monophosphate
Thymidine monophosphate
TMP
148px|Cấu trúc hóa học của thymidine diphosphate
Thymidine diphosphate
TDP
178px|Cấu trúc hóa học của thymidine triphosphate
Thymidine triphosphate
TTP
118px|Cấu trúc hóa học của deoxyuridine monophosphate
Deoxyuridine monophosphate
dUMP
148px|Cấu trúc hóa học của deoxyuridine diphosphate
Deoxyuridine diphosphate
dUDP
178px|Cấu trúc hóa học của deoxyuridine triphosphate
Deoxyuridine triphosphate
dUTP
118px|Cấu trúc hóa học của deoxycytidine monophosphate
Deoxycytidine monophosphate
dCMP
148px|Cấu trúc hóa học của deoxycytidine diphosphate
Deoxycytidine diphosphate
dCDP
178px|Cấu trúc hóa học của deoxycytidine triphosphate
Deoxycytidine triphosphate
dCTP

Chú ý: Đối với ribose, có sự hiện hữu của đường deoxyribose thì tiền tố "deoxy " có thể được thêm vào trước tên của nucleoside trong mọi trường hợp ngoại trừ đối với thymidine.

Tổng hợp

Tổng hợp tái sử dụng là quá trình sử dụng lại các phần của nucleotide trong quá trình tổng hợp ra nucleotide mới.

Trong tự nhiên

Purine ribonucleotides

Pyrimidine ribonucleotides

nhỏ|phải|200px|

The color scheme is as follows: enzymes, coenzymes, substrate names, inorganic molecules

Dùng hóa bảo trợ

Tham khảo

Xem thêm

Các liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Di truyền học

Thể loại:Nucleic acids Thể loại:Nucleotides Thể loại:Di truyền học Thể loại:DNA Thể loại:Sinh học phân tử