Oncotheca

Oncotheca
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Icacinales
Family: Oncothecaceae
Airy Shaw
Genus: Oncotheca
Baill., 1892
Loài

O. macrocarpa
O. balansae

Oncotheca là một chi cây gỗ đặc hữu của New Caledonia. Chi này chứa 2 loài có danh pháp là O. macrocarpaO. balansae.

Oncotheca được đặt một mình trong họ Oncothecaceae. Họ này trước đây từng được đặt trong bộ Chè (Theales) hay trong bộ của chính nó, gọi là Oncotheales, và hiện tại họ này được đặt vào bộ Thụ đào (Icacinales), một phần của nhánh Cúc (asterids).

Phát sinh chủng loài

Biểu đồ chỉ ra mối quan hệ phát sinh chủng loài của họ Oncothecaceae (không thuộc bộ nào) với các bộ khác trong nhánh Cúc như sau:

Template:Clade

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai

Thể loại:Thực vật Nouvelle-Calédonie