PPP

PPP có thể là từ viết tắt của những từ sau:

Template:Trang định hướng

Thể loại:Danh sách các từ kết hợp từ ba chữ cái Thể loại:Giao thức liên kết