Penicillin G

Template:Drugbox Penicillin G hay Benzylpenicillin tác dụng trên cầu khuẩn Gram (+) như tụ cầu, liên cầu, phế cầu và Gram (-) như não mô cầu, lậu cầu và một số trực khuẩn gram (+). Chúng không tác dụng trên trực khuẩn Gram(-) và tụ cầu tiét Penicilinase.

Bị dịch vị phá hủy và beta lactamase phá hủy.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Kháng sinh Thể loại:Kháng sinh Β-Lactam