Phương diện quân Belorussia 1

Template:Thông tin đơn vị quân sự

Phương diện quân Byelorussia 1 (tiếng Nga: 1-й Белорусский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

Lịch sử

Bộ chỉ huy

Thành phần biên chế

1 tháng 4 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 3, 10, 48, 50, 65
  • Tập đoàn quân không quân 16
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 5:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 23
     • Trung đoàn pháo nòng dài 24
     • Lữ đoàn lựu pháo 9
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 86
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 100
     • Lữ đoàn súng cối 1
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 12:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 46
     • Trung đoàn pháo nòng dài 41
     • Lữ đoàn lựu pháo 32
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 89
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 104
     • Lữ đoàn súng cối 11
    • Sư đoàn súng cối cận vệ 5:
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23
   • Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 3
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 6, 37, 84, 92, 94, 313
   • Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 3:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 297, 307, 308, 309
   • Sư đoàn pháo phòng không 12:
    • Trung đoàn pháo phòng không 836, 977, 990, 997
   • Sư đoàn pháo phòng không 24:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221
   • Trung đoàn pháo phòng không 1263
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 27, 31, 615
  • Cơ giới hóa:
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 42
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 6
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 1
   • Lữ đoàn công binh xung kích 2, 8
   • Lữ đoàn công binh 57
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 7
   • Trung đoàn công binh cầu phà 4
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 12
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 120, 741
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 48, 85, 92, 104, 131

1 tháng 7 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 8
  • Tập đoàn quân 3, 28, 47, 48, 61, 65, 69, 70
  • Tập đoàn quân xe tăng 2
  • Tập đoàn quân không quân 6, 16
  • Tập đoàn quân Ba Lan 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17
    • Trung đoàn pháo tự hành 1459
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 10
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60
    • Trung đoàn pháo phòng không 1730
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10
    • Sư đoàn kỵ binh 30
    • Trung đoàn xe tăng 128, 134, 151
    • Trung đoàn pháo tự hành 1815
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 152
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 4
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 12
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 68
    • Trung đoàn pháo phòng không 255
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16
    • Trung đoàn xe tăng 32, 57, 114
    • Trung đoàn pháo tự hành 1816
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 7
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57
    • Trung đoàn pháo phòng không 1733
   • Khu vực tăng cường 115, 119, 153, 161
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 5:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 23
     • Trung đoàn pháo nòng dài 24
     • Lữ đoàn lựu pháo 9
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 86
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 100
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 12:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 46
     • Trung đoàn pháo nòng dài 41
     • Lữ đoàn lựu pháo 32
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 89
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 104
     • Lữ đoàn súng cối 11
    • Sư đoàn súng cối cận vệ 5:
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23
   • Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 4
   • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 30
   • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 122, 124
   • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 295
   • Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 315, 317
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 1, 41
   • Trung đoàn pháo chống tăng 1070
   • Lữ đoàn súng cối 32
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 6, 37, 43, 56, 62, 75, 84, 92, 94, 303, 311
   • Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 4
   • Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 2:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 302, 303, 304, 306
   • Sư đoàn pháo phòng không 31:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1376, 1380, 1386, 1392
   • Sư đoàn pháo phòng không 65:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1980, 1984, 1988, 1992
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221
   • Trung đoàn pháo phòng không 1259, 1263
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 27, 31, 615
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1
    • Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296
    • Trung đoàn súng cối 455
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 8:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 58, 59, 60
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 28
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 62
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 301
    • Trung đoàn pháo tự hành 1817
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 269
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 6
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 307
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 300
   • Quân đoàn xe tăng 9:
    • Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8
    • Trung đoàn pháo tự hành 1455, 1508
    • Trung đoàn súng cối 218
    • Tiểu đoàn mô-tô 90
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 286
    • Trung đoàn pháo phòng không 216
   • Quân đoàn xe tăng 11:
    • Lữ đoàn xe tăng 20, 36, 65
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 12
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 50
    • Trung đoàn pháo tự hành 1461
    • Trung đoàn pháo tự hành 1493
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 738
    • Trung đoàn súng cối 243
    • Tiểu đoàn mô-tô 93
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 115
    • Trung đoàn pháo phòng không 1388
   • Quân đoàn cơ giới 1:
    • Lữ đoàn cơ giới 19, 35, 37
    • Lữ đoàn xe tăng 219
    • Trung đoàn pháo tự hành 75, 1822
    • Trung đoàn súng cối 294
    • Tiểu đoàn mô-tô 57
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 41
    • Trung đoàn pháo phòng không 1382
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 273, 274
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 66
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh cơ giới cận vệ 1
   • Lữ đoàn công binh xung kích 2
   • Lữ đoàn công binh 35
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 7
   • Trung đoàn công binh cầu phà 4
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 73
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 8, 48, 53, 131

1 tháng 10 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 8
  • Tập đoàn quân 47, 65, 69, 70
  • Tập đoàn quân không quân 16
  • Tập đoàn quân Ba Lan 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17
    • Trung đoàn xe tăng 160, 184, 189
    • Trung đoàn pháo tự hành 1459
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 10
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60
    • Trung đoàn pháo phòng không 1730
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16
    • Trung đoàn xe tăng 32, 57, 114
    • Trung đoàn pháo tự hành 1816
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 7
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57
    • Trung đoàn pháo phòng không 1733
   • Khu vực tăng cường 115, 119, 153
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 4 (управление)
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 6:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 21
    • Trung đoàn pháo nòng dài 10
    • Lữ đoàn lựu pháo 18
    • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 118
    • Lữ đoàn súng cối 2
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1091
   • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 166
   • Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 5:
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 283
   • Trung đoàn pháo chống tăng 868, 1070, 1071, 1643
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 35
   • Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 2:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 302, 303, 304, 306
   • Sư đoàn pháo phòng không 24:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221
   • Trung đoàn pháo phòng không 1259
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 17, 27, 30, 31, 179, 615
   • Đại đội súng phòng không 11, 13, 16, 17, 20, 24, 297, 622, 668
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1
    • Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296
    • Trung đoàn súng cối 455
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 11
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 70
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 65, 251, 259
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 334
   • Trung đoàn pháo tự hành 1061, 1204, 1416
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 274
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 39, 55, 59
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cường kích 611
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 6
   • Trung đoàn không quân cận vệ ГВФ 62
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh cơ giới cận vệ 1
   • Trung đoàn công binh cầu phà 4
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 73
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 85
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 20

1 tháng 1 năm 1945

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 8
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 5
  • Tập đoàn quân 33, 47, 61, 69
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1, 2
  • Tập đoàn quân không quân 16
  • Tập đoàn quân Ba Lan 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17
    • Trung đoàn pháo tự hành 1459
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 10
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60
    • Trung đoàn pháo phòng không 1730
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16
    • Trung đoàn pháo tự hành 1816
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 7
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57
    • Trung đoàn pháo phòng không 1733
   • Khu vực tăng cường 119
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
    • Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 821
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 6:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 14:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 169
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 122
     • Lữ đoàn lựu pháo 172
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 176
     • Lữ đoàn súng cối hạng nặng 21
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 6
     • Lữ đoàn súng cối 24
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 14:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 182
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 184
     • Lữ đoàn lựu pháo 186
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 189
     • Lữ đoàn súng cối hạng nặng 26
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 36
     • Lữ đoàn súng cối 46
   • Sư đoàn súng cối cận vệ 5 (từ Quân đoàn pháo binh đột phá 4):
    • Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23
   • Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 4
   • Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 30
   • Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 3
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 20, 25, 39, 40
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 35
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 56, 94, 311
   • Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 2:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 302, 303, 304, 306
   • Sư đoàn pháo phòng không 24:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349
   • Sư đoàn pháo phòng không 64:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1979, 1983, 1987, 1991
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221
   • Trung đoàn pháo phòng không 1259, 1596
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 17, 27, 30, 31, 179, 615
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 9:
    • Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8
    • Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 36
    • Trung đoàn pháo tự hành 1455, 1508
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 868
    • Trung đoàn súng cối 218
    • Tiểu đoàn mô-tô 90
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 286
    • Trung đoàn pháo phòng không 216
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 11
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 88
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 85
   • Trung đoàn xe tăng công binh 166 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)
   • Trung đoàn xe tăng phun lửa 516 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 344
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 39, 55, 59
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 1
   • Lữ đoàn công binh xung kích 2, 17
   • Lữ đoàn công binh 35
   • Lữ đoàn công binh cầu phà cơ giới 7
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 1, 4
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 13, 53, 85, 131
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 76
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 10, 29, 41

1 tháng 4 năm 1945

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 8
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 5
  • Tập đoàn quân 33, 47, 61, 69
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1, 2
  • Tập đoàn quân không quân 16
  • Tập đoàn quân Ba Lan 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17
    • Trung đoàn pháo tự hành 1459
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149
    • Tiểu đoàn chống tăng cận vệ 2
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 10
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 60
    • Trung đoàn pháo phòng không 1730
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16
    • Trung đoàn pháo tự hành 1816
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 7
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 57
    • Trung đoàn pháo phòng không 1733
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
    • Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 821
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 6:
    • Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 112
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 6:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 21
    • Trung đoàn pháo nòng dài 10
    • Lữ đoàn lựu pháo 18
    • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 11
    • Lữ đoàn súng cối 2
   • Trung đoàn pháo hạng nặng hỏa lực đặc biệt 1
   • Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 34, 322, 331
   • Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 3
   • Lữ đoàn súng cối hạng nặng 25 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 29)
   • Sư đoàn súng cối cận vệ 5:
    • Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 2
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 6 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 14)
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 25
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 36 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 29)
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 41 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 22)
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 38, 41, 316, 318
   • Sư đoàn pháo phòng không 20:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1339, 1345, 1351
   • Sư đoàn pháo phòng không 24:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349
   • Sư đoàn pháo phòng không 32:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1377, 1387, 1393, 1413
   • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221
   • Trung đoàn pháo phòng không 1259, 1263, 1596
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 17, 27, 30, 31, 179, 615
   • Lữ đoàn súng cối thuộc Tập đoàn quân Ba Lan
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 9:
    • Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8
    • Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 36
    • Trung đoàn pháo tự hành 1455, 1508
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 868
    • Trung đoàn súng cối 218
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 286
    • Trung đoàn pháo phòng không 216
    • Tiểu đoàn mô-tô 90
   • Lữ đoàn xe tăng hạng nặng 11, 67
   • Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 88
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 85, 244
   • Trung đoàn xe tăng công binh 166 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)
   • Trung đoàn xe tăng phun lửa 516 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 351
   • Trung đoàn pháo tự hành 1049, 1504
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 31, 39, 55, 59
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 273
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 6
   • Trung đoàn không quân liên lạc 919
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 1
   • Lữ đoàn công binh xung kích 2, 17
   • Lữ đoàn công binh 35
   • Lữ đoàn công binh cầu phà cơ giới 7
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 1, 4, 11
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 85
   • Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 62
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới thuộc Tập đoàn quân Ba Lan
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 29, 41

Các chiến dịch lớn đã tham gia

Chú thích

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Fronts of the Red Army in World War II

Thể loại:Phương diện quân Liên Xô

de:Zentralfront#1. Weißrussische Front