Phương diện quân Belorussia 3

Template:Thông tin đơn vị quân sự

Phương diện quân Byelorussia 3 (tiếng Nga: 3-й Белорусский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

Lịch sử

Bộ chỉ huy

Thành phần biên chế

1 tháng 7 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 11
  • Tập đoàn quân 5, 31
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5
  • Tập đoàn quân không quân 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6
    • Sư đoàn kỵ binh 32
    • Trung đoàn pháo tự hành 1814
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 3
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64
    • Trung đoàn pháo phòng không 1731
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4
     • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6
     • Trung đoàn pháo nòng dài 114
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20
     • Lữ đoàn súng cối 33
    • Sư đoàn pháo nòng dài cận vệ hạng nặng 4:
     • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 11, 12, 13, 14
    • Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 9
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 20:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 34
    • Trung đoàn pháo nòng dài 53
    • Lữ đoàn lựu pháo 60
    • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 93
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 102
    • Lữ đoàn súng cối 20
   • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 119
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 326
   • Sư đoàn pháo phòng không 20:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1339, 1345, 1351
   • Trung đoàn pháo phòng không 1281, 1480
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 324, 500
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn cơ giới cận vệ 3:
    • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 7, 8, 9
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 35
    • Trung đoàn pháo tự hành 1510, 1823
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 1
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 743
    • Trung đoàn súng cối 129
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 334
    • Trung đoàn pháo phòng không 1705
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 337
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 2
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 271
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 3
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 71

1 tháng 10 năm 1944

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 11
  • Tập đoàn quân 5, 31, 39
  • Tập đoàn quân không quân 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh 331
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4
     • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6
     • Trung đoàn pháo nòng dài 114
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20
     • Lữ đoàn súng cối 33
    • Sư đoàn pháo nòng dài cận vệ hạng nặng 4:
     • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 11, 12, 13, 14
    • Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 9, 11, 24
   • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 117
   • Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 1
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 47
   • Lữ đoàn súng cối hạng nặng 8, 29
   • Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 226, 245, 316
   • Tiểu đoàn pháo nòng dài hạng nặng độc lập 402, 406
   • Trung đoàn pháo phòng không 1275, 1281, 1480
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 324, 500, 525
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 401
    • Trung đoàn pháo tự hành 1500
    • Tiểu đoàn mô-tô 79
    • Trung đoàn pháo chống tăng 1311
    • Trung đoàn súng cối 273
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 28
    • Trung đoàn pháo phòng không 1695
   • Lữ đoàn xe tăng 120
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 75, 76
   • Trung đoàn xe tăng 148, 517 (từ Lữ đoàn công binh xung kích cơ giới cận vệ 2)
   • Trung đoàn xe tăng 253, 513 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 4)
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 337, 395
   • Trung đoàn pháo tự hành 1025, 1445
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 2
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 271
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12, 48, 50
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 3
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 4, 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 71

1 tháng 1 năm 1945

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 2, 11
  • Tập đoàn quân 5, 28, 31, 39
  • Tập đoàn quân không quân 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 44 (управление)
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4
     • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6
     • Trung đoàn pháo nòng dài 114
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20
     • Lữ đoàn súng cối 33
   • Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
    • Lữ đoàn súng cối cận vệ 9, 11, 24
   • Trung đoàn pháo nòng dài hạng nặng 2, 20
   • Lữ đoàn súng cối hạng nặng 8, 29
   • Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 1
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 21, 47
   • Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 226, 245, 316
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 42, 54
   • Trung đoàn pháo phòng không 1281, 1480
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 324, 500, 525
   • Khẩu đội pháo phòng không độc lập 16, 17, 18, 31
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 401
    • Trung đoàn pháo tự hành 1500
    • Tiểu đoàn mô-tô 79
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1311
    • Trung đoàn súng cối 273
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 28
    • Trung đoàn pháo phòng không 1695
   • Quân đoàn xe tăng 1:
    • Lữ đoàn xe tăng 89, 117, 159
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 44
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 354
    • Trung đoàn pháo tự hành 1437, 1514
    • Tiểu đoàn mô-tô 86
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 120
    • Trung đoàn súng cối 108
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 10
    • Trung đoàn pháo phòng không 1720
   • Lữ đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 43
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 35
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 348, 350
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12, 50
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 8
   • Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 71

1 tháng 4 năm 1945

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 3, 5, 31, 48
  • Tập đoàn quân không quân 1
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 124:
    • Sư đoàn bộ binh 51, 208, 216
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
    • Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 833
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 10:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 33
    • Trung đoàn pháo nòng dài 154
    • Lữ đoàn lựu pháo 162
    • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 158
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 117
    • Lữ đoàn súng cối 44
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 15:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 206
    • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 31
    • Lữ đoàn lựu pháo 35
    • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 85
    • Lữ đoàn súng cối 19
   • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 13 (từ Lữ đoàn pháo nòng dài hạng nặng 4)
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 570
   • Trung đoàn pháo nòng dài hạng nặng 20
   • Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 16
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 16, 47, 50
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 74, 317
   • Sư đoàn pháo phòng không 48:
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 231
    • Trung đoàn pháo phòng không 1277, 1278, 2011
   • Trung đoàn pháo phòng không 1281, 1480
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 324, 500, 525
   • Khẩu đội pháo phòng không độc lập 16, 17, 18, 31
   • Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 2
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 401
    • Trung đoàn pháo tự hành 1500
    • Tiểu đoàn mô-tô 79
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1311
    • Trung đoàn súng cối 273
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 28
    • Trung đoàn pháo phòng không 1695
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 2
   • Lữ đoàn xe tăng 120, 213
   • Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 66, 75, 77, 81, 82
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 337, 340, 343, 345, 373, 395
   • Trung đoàn pháo tự hành 1050, 1294
   • Trung đoàn mô-tô cận vệ 2
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12, 22, 32, 48, 50
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 271
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13
   • Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 71, 77
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 15
   • Đại đội súng phun lửa độc lập 185
 • Cụm tác chiến ven bờ:
  • Tập đoàn quân:
   • Tập đoàn quân cận vệ 2, 11
   • Tập đoàn quân 39, 43, 50
   • Tập đoàn quân không quân 3
  • Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
   • Pháo binh:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4
     • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6
     • Trung đoàn pháo nòng dài 144
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20
     • Lữ đoàn súng cối 33
    • Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 3:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 7
     • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 22
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 8
     • Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 99
     • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 107
     • Lữ đoàn súng cối 43
    • Trung đoàn lựu pháo cận vệ 83
    • Trung đoàn pháo nòng dài hạng nặng 2
    • Trung đoàn lựu pháo 480
    • Lữ đoàn pháo chống tăng 35, 46
    • Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
     • Lữ đoàn súng cối cận vệ 9, 11, 24
    • Sư đoàn pháo phòng không 45:
     • Trung đoàn pháo phòng không 707, 737, 1465, 1466
    • Trung đoàn pháo phòng không 246, 1275
   • Cơ giới hóa:
    • Quân đoàn xe tăng 1:
     • Lữ đoàn xe tăng 89, 117, 159
     • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 44
     • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 354
     • Trung đoàn pháo tự hành 1437, 1514
     • Tiểu đoàn mô-tô 86
     • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 120
     • Trung đoàn súng cối 108
     • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 10
     • Trung đoàn pháo phòng không 1720
    • Lữ đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 43
    • Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 35, 76
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 350 hạng nặng
    • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 60
   • Không quân:
    • Trung đoàn không quân liên lạc 353
   • Công binh:
    • Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5
    • Lữ đoàn công binh cầu phà 9
    • Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 106
    • Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 37, 74
   • Thành phần súng phun lửa:
    • Đại đội súng phun lửa độc lập 178

Các chiến dịch lớn đã tham gia

Chú thích

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Fronts of the Red Army in World War II

Thể loại:Phương diện quân Liên Xô

de:Westfront (Rote Armee)#3. Weißrussische Front