Phản ứng axit-bazơ

Một phản ứng axit–bazơ là một phản ứng hóa học xảy ra giữa một axit và một bazơ. Nhiều mô hình cho ta một định nghĩa rõ ràng về cách hoạt động của phản ứng hóa học và ứng dụng của chúng trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan; những mô hình này được gọi là thuyết axit-bazơ, ví dụ như là thuyết axit-bazơ Brønsted–Lowry. Tầm quan trọng của chúng hiện rõ trong việc phân tích các phản ứng axit–bazơ với dạng khí và dạng lỏng, hoặc là để phân biệt tính axit hay là tính bazơ yếu hơn. Những định nghĩa này được đề ra lần đầu tiên bởi nhà hóa học người Pháp Antoine Lavoisier, vào khoảng năm 1776.[1]

Định nghĩa

Quá trình lịch sử

Lý thuyết oxy axit của Lavoisier

Lý thuyết hydro của Liebig về axit

Cân bằng axit-bazơ

Phản ứng axit-kali

Xem thêm

Tham khảo

  1. Miessler & Tarr 1991, p. 166 – Table of discoveries attributes Antoine Lavoisier as the first to posit a scientific theory in relation to oxyacids.

Thể loại:Axit Thể loại:Bazơ Thể loại:Hóa học Axit-bazơ