Open main menu

Là gì Wiki β

Phản neutron

Template:Thông tin hạt cơ bản Template:Phản vật chất Phản neutronphản hạt của neutron, có số Baryon bằng giá trị nhưng ngược dấu với neutron.

Tham khảo

Liên kết ngoài