Phật Âm

Template:Infobox Writer Phật Âm (zh. fóyīn 佛音, ja. button, sa. buddhaghoṣa, pi. buddhagosa), thế kỷ thứ 4, cũng còn được gọi là Giác Âm, là một Đại luận sư của Thượng tọa bộ (pi. theravāda). Sư sinh trong một gia đình Bà-la-môn tại Ma-kiệt-đà (sa., pi. magadha), gần Giác Thành (bodh-gayā). Sau khi đọc kinh sách đạo Phật, Sư theo Phật giáo, đi Tích Lan học giáo lý của Thượng tọa bộ dưới sự hướng dẫn của Tăng-già-ba-la (pi. saṅghapāla thera). Sư viết 19 bài luận văn về Luật tạng và về các Bộ kinh (pi. nikāya). Tác phẩm chính của Sư là Thanh tịnh đạo (pi. visuddhi-magga), trình bày toàn vẹn quan điểm của phái Đại tự (pi. mahāvihāra) trong Thượng tọa bộ.

Tham khảo

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.

Template:Viết tắt Phật học

Template:Sơ khai nhân vật Phật giáo

Thể loại:Đại sư Phật giáo Thể loại:Triết lý Phật giáo Thể loại:Thế kỷ 5 Thể loại:Phật giáo Nguyên thủy Thể loại:Tín đồ Phật giáo Ấn Độ