Open main menu

Là gì Wiki β

Pha (vật chất)

Bài này nói về tập hợp các điều kiện và tính chất của vật chất. Xem các nghĩa khác của pha tại pha (định hướng).

Trong vật lý, hay một pha của vật chất, là một tập hợp các điều kiện vật lýhóa học mà ở đó vật chất có các tính chất lý hóa đồng nhất.

Các tính chất lý hóa đồng nhất có thể gồm mật độ, cấu trúc tinh thể, chiết suất,...

Vật chất thông thường có thể ở các dạng sau:

  1. Thể rắn
  2. Thể lỏng
  3. Thể khí
  4. Plasma
  5. Quark-gluon plasma
  6. Đông đặc Bose-Einstein
  7. Đông đặc fermion
  8. Vật chất lạ, tinh thể lỏng, siêu lỏng, siêu rắn, siêu dẫn, thuận từ, sắt từ...

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài