Phi kim

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn. Hầu hết các phi kim không dẫn điện; một số nguyên tố có sự biến tính, ví dụ như cacbon: graphit có thể dẫn điện, kim cương thì không. Phi kim thường tồn tại ở dạng phân tử.

Phi kim gồm có:

Vị trí các phi kim trong bảng tuần hoàn

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc   Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb   In Sn Sb Te I Xe
Cs Tl Pb Bi Po At Rn
Fr **
Phi kim còn lại Halogen Khí hiếm

Template:Bảng tuần hoàn thu gọn

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Bảng tuần hoàn Thể loại:Phi kim