Polysaccharide

Revision as of 13:23, 19 December 2018 by Tuanminh01 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:49E2:2750:8C9B:2872:C7CB:8669 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của P.T.Đ)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Cấu trúc 3D của cellulose, một polysaccharide beta-glucan.
Amylose là một polymer tuyến tính của glucose chủ yếu kết nối bằng liên kết α(1→4). Nó có thể gồm hàng ngàn đơn vị glucose. Nó là một trong hai thành phần của tinh bột, thành phần kia là amylopectin.

Polysaccharide là phân tử carbohydrate cao phân tử gồm chuỗi dài của đơn vị monosaccharide liên kết với nhau bằng mối liên kết glycosidic và thủy phân cung cấp cho các thành phần hoặc monosaccharide oligosaccharide. Chúng có cấu trúc từ tuyến tính để phân nhánh cao. Ví dụ như polysaccharides lưu trữ như tinh bột và glycogen, và polysaccharide cấu trúc như cellulosechitin.

Polysaccharide thường khá đồng nhất, có chứa thay đổi nhỏ của các đơn vị lặp đi lặp lại. Tùy thuộc vào cấu trúc, các đại phân tử có thể có những tính chất khác biệt với các khối cấu trúc monosaccharide của chúng.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Polysaccharide