Quan Hưng

Tên gọi
Tiếng Hoa giản thể: 关兴
Tiếng Hoa phồn thể: 關興
Bính âm: Guān Xìng
Wade-Giles: Kuan Hsing
Tên tự: An Quốc (安國)

Quan Hưng (chữ Hán: 關興,?-?), tên tựAn Quốc (安國), là quan nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa.

Quan Hưng

Trong sử sách

Quan Hưng là con thứ hai của Quan Vũ và là em trai của Quan Bình. Khi cha và anh ở lại trấn giữ Kinh châu, Quan Hưng vào Ích châu với Lưu Bị từ nhỏ và lớn lên tại Ích châu. Quan Hưng làm một quan văn chứ không phải quan võ như La Quán Trung miêu tả trong tiểu tuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Ông mất sớm, không rõ bao nhiêu tuổi[1].

Gia quyến

Quan Hưng có hai người con là Quan Thống và Quan Di. Quan Thống làm tới chức Hổ bôn trung lang tướng nước Thục Hán, cũng mất sớm và không có con trai nối dõi.

Quan Di là người thừa kế còn lại của họ Quan sau khi Quan Thống mất, được lập tước Hán Thọ đình hầu của Quan Vũ. Khi Thục Hán mất, tướng Ngụy là Chung Hội vào Thành Đô (264), một thuộc tướng của Chung Hội là Bàng Hội vốn là con trai Bàng Đức, do thù Quan Vũ giết cha nên đã bắt cả nhà họ Quan giết hết, trong đó có Quan Di[1].

Trong Tam Quốc diễn nghĩa

Theo tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, một tiểu thuyết được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14, nhân vật Quan Hưng được mô tả là một vị tướng giỏi.

Trong hồi 81, Quan Hưng thi thố với Trương Bào, con trai của Trương Phi để tranh nhau vị trí tiên phong trong đội quân tấn công Đông Ngô để trả thù cho cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị đã bắt họ thề kết nghĩa anh em như Quan Vũ và Trương Phi (Trương Bào lớn hơn Quan Hưng 1 tuổi).

Trong hồi 83, Quan Hưng đã giết được Phan Chương và lấy đầu tế cha mình. Phan Chương vốn là chỉ huy đội quân Đông Ngô đã bắt sống Quan Vũ, dẫn đến việc giết hại Quan Vũ.

Trong hồi 91, Quan Hưng được cử là Trướng Tiền Tả Hộ Vệ Sứ (帳前左護衛使) và phong tước hiệu Long Tương Tướng Quân (龍驤將軍). Quan Hưng đã theo thừa tướng Gia Cát Lượng trong các đợt Bắc Phạt đánh lại Tào Ngụy. Quan Hưng chết tại hồi 102 trong Tam Quốc diễn nghĩa.

Xem thêm

Tham khảo

Chú thích

  1. 1,0 1,1 Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394

Template:Nhân vật Tam Quốc

Thể loại:Nhân vật quân sự Thục Hán Thể loại:Người Sơn Tây (Trung Quốc) Thể loại:Mất thế kỷ 3 Thể loại:Năm sinh không rõ