Ribose

Template:Chembox new

Ribose là một hợp chất hữu cơ có công thức C5H10O5Đường Ribose là một loại đường đơn (đường 5 cacbon), có vai trò quan trọng trong cấu tạo của ARN, ATP, ADP,...

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Ribose