Open main menu

Là gì Wiki β

Số âm

Template:Thiếu nguồn gốc Số âm là một sốgiá trị nhỏ hơn 0. Trong toán học, số âm thường được biểu diễn bằng một dấu trừ – nằm trước giá trị tuyệt đối của nó.

Contents

Biểu thị

Số nguyên âm được biểu thị bằng công thức đại số <math>a <\ 0</math>. Ví dụ tập hợp các số nguyên âm:

<math>\left \{-1, -2, -3, -4, -5, -6... \right \} \quad</math>

Phân số

Xem thêm

Tham khảo