Số hữu tỉ

Template:Chú thích trong bài khung|Một phần tư Trong toán học, số hữu tỉ là các số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số (thương) a/b, trong đó ab là các số nguyên với b <math>\ne</math> 0.[1] Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là <math>\mathbb Q </math>.[2]

Một cách tổng quát:

<math>\mathbb{Q} = \left\{x | x = \frac{m}{n}; m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z^*}\right\}</math>

Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

Các số thực không phải là số hữu tỉ được gọi là các số vô tỉ.

Tuy nhiên, tập hợp các số hữu tỷ không hoàn toàn đồng nhất với tập hợp các phân số p/q, vì mỗi số hữu tỷ có thể biểu diễn bằng nhiều phân số khác nhau. Chẳng hạn các phân số 1/3, 2/6, 3/9,... cùng biểu diễn một số hữu tỷ.

Biểu diễn số hữu tỉ

Biểu diễn trong hệ thập phân và các hệ cơ số khác

Khi biểu diễn số hữu tỉ theo hệ ghi số cơ số 10 (dạng thập phân), số hữu tỉ có thể là số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ví dụ:

<math>\frac{2}{25} = 0,08</math>
<math>\frac{5}{7}</math> <math>= 0,71428571428571428571428571428571...\,</math>
<math>= 0,(714285)\,</math>
<math>\frac{24}{17}</math> <math>= 1,4117647058823529411764705882353...\,</math>
<math>= 1,(4117647058823529)\,</math>

Dãy các chữ số lặp lại trong biểu diễn thập phân của các số thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi là chu kỳ, và số các chữ số trong chu kỳ này có thể chứng minh được rằng không vượt quá |b|.

Một cách tổng quát, trong một hệ cơ số bất kỳ, các chữ số sau dấu phẩy của số hữu tỉ là hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

Biểu diễn bằng liên phân số:

Một số thực là số hữu tỉ khi và chỉ khi biểu diễn liên phân số của nó là hữu hạn.

Số hữu tỉ trong quan hệ với các tập hợp số khác

nhỏ|phải|300px|Các tập hợp số.

<math>\mathbb N</math>: Tập hợp số tự nhiên
<math>\mathbb Z</math>: Tập hợp số nguyên
<math>\mathbb Q</math>: Tập hợp số hữu tỉ
<math>\mathbb R</math>: Tập hợp số thực
<math>\mathbb I = \R \setminus \mathbb Q</math>: Tập hợp số vô tỉ

Ta có <math>\mathbb N \subset \mathbb Z \subset \mathbb Q \subset \mathbb R </math>.

Xây dựng tập các số hữu tỉ từ tập số nguyên

Trong toán học hiện đại, người ta xây dựng tập hợp các số hữu tỉ như trường các thương của <math>\mathbb{Z}</math>.

Xét tập tích Decaters:

<math>\mathbb{Z}\times \mathbb{Z}^*</math>=<math>\{(a; b)| a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \}</math>

Trên đó xác định một quan hệ tương đương:

<math>\left(a, b\right) \sim \left(c, d\right) \Leftrightarrow ad = bc</math>

lớp tương đương của cặp (a, b) được ký hiệu là a/b và gọi là thương của a cho b:

<math>a/b = {\left [ (a,b) \right]}_{\sim} </math>

Tập các lớp này (tập thương) được gọi là tập các số hữu tỷ và ký hiệu là <math>\mathbb Q</math>. Trên tập <math>\mathbb{Z}\times \mathbb{Z}^*</math> định nghĩa các phép toán:

<math>\left(a, b\right) + \left(c, d\right) = \left(ad + bc, bd\right)</math>
<math>\left(a, b\right) \times \left(c, d\right) = \left(ac, bd\right)</math>

Khi đó nếu <math>\left(a, b \right)\sim \left(a', b'\right)</math> và <math>\left(c, d\right) \sim \left(c', d'\right)</math>

thì <math>\left(a, b \right)+\left(c, d\right) \sim \left(a', b'\right)+\left(c', d'\right)</math>;
và <math>\left(a, b \right)\times \left(c, d\right) \sim \left(a', b'\right) \times \left(c', d'\right)</math>.

Do đó các phép toán trên có thể được chuyển sang thành các phép toán trên tập các lớp tương đương nói trên, nghĩa là tập <math>\mathbb{Q}</math>.

Để xem <math>\mathbb Z</math> là bộ phận của <math> \mathbb Q</math> ta nhúng <math>\mathbb Z</math> vào <math>\mathbb Q</math> nhờ đơn ánh cho mỗi số nguyên n ứng với lớp n/1 trong <math>\mathbb Q</math>.

Xem thêm

Tham khảo

  1. Rosen, Kenneth (2007). Discrete Mathematics and its Applications (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. pp. 105, 158–160. ISBN 978-0-07-288008-3. 
  2. Rouse, Margaret. "Mathematical Symbols". Retrieved 1 April 2015. 

Liên kết ngoài

Template:Kiểm soát tính nhất quán Template:Hệ thống số

Thể loại:Lý thuyết tập hợp Thể loại:Toán học sơ cấp Thể loại:Lý thuyết trường Thể loại:Phân số