Open main menu

Là gì Wiki β

Số nguyên tố

Số nguyên tốsố tự nhiên khác 0 chỉ có hai ước số dương phân biệt là <math>1</math> và chính nó. Các số có nhiều hơn <math>2</math> ước số dương được gọi là hợp số.[1]

Do số <math>1</math> chỉ có một (1) ước số dương là chính nó, nên số <math>1</math> không phải là số nguyên tố và cũng không phải là hợp số.

Contents

Danh sách

Template:Bài chi tiết Các số nguyên tố từ <math>2</math> đến <math>100</math>:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.[2]

Số <math>2</math> là số nguyên tố nhỏ nhất, và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất. Thật vậy, nếu tồn tại một số nguyên tố chẵn khác, gọi là <math>p\;\;(p>2)</math>, thì ta sẽ có <math>2\mid p</math>, theo định nghĩa số chẵn. Rõ ràng <math>1,2,p</math> là các số đôi một phân biệt nên <math>p</math> phải có ít nhất ba ước số, đó là <math>1,2,p</math>, mâu thuẫn.

Tính chất

Ký hiệu "<math>b\mid a </math>" nghĩa là <math>b </math> là ước của <math>a </math>.

1. Ước tự nhiên khác <math>1</math> nhỏ nhất của một số tự nhiên là số nguyên tố.

Chứng minh: Giả sử <math>d\mid a </math>; <math>d </math> nhỏ nhất; <math>d\ne1</math>.

Nếu <math>d </math> không nguyên tố <math>\Rightarrow d=d_1d_2;\;d_1,d_2>1.</math>

<math>\Rightarrow d_1\mid a</math> với <math>d_1<d</math>: mâu thuẫn với <math>d </math> nhỏ nhất. Vậy <math>d </math> là nguyên tố.

2. Cho <math>p</math> là số nguyên tố; <math>a\in\mathbb{N};a\ne0</math>. Khi đó

<math>(a,p)=p\Leftrightarrow p\mid a</math>
<math>(a,p)=1\Rightarrow p\mid a</math>

3. Nếu tích của nhiều số chia hết cho một số nguyên tố <math>p</math> thì có ít nhất một thừa số chia hết cho <math>p</math>.

nhỏ|phải|662x662px| Hình minh họa cho thấy thuật toán đơn giản để tìm số nguyên tố và các bội số
Các số tô màu giống nhau là cùng một họ mà dẫn đầu (đậm hơn) sẽ là số nguyên tố
<math>p\mid\prod_{i=1}^N a_i\Rightarrow(\exists a_i\Rightarrow p\mid a_i)</math>

4. Ước số dương bé nhất khác <math>1</math> của một hợp số <math>a </math> là một số nguyên tố không vượt quá <math>\sqrt{a}</math>

5. <math>2</math> là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất

6. Tập hợp các số nguyên tố là vô hạn (tương đương với việc không có số nguyên tố lớn nhất).

Chứng minh: Giả sử có hữu hạn số nguyên tố: p1 < p2 <... < pn

Xét a = p1.p2.... pn+1

Ta có: a > 1 và a khác pi với mọi i từ 1 đến n => a là hợp số => a có ước nguyên tố pi hay a chia hết cho pi, mà p1p2...pn chia hết chi pi => 1 chia hết cho pi, mâu thuẫn vì pi là số nguyên tố.

Vậy tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

Bảng số nguyên tố-sàng Eratosthene

Sàng Eratosthene

Template:Chính Sàng Eratosthenes là một giải thuật cổ xưa để lập bảng tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn một số <math>n </math> cho trước. Giải thuật dựa trên tính chất: mọi hợp số <math>n </math> đều có ước nguyên tố không vượt quá căn của chính nó (<math>\sqrt{n} </math>). Giải thuật đầu tiên xóa số 1 ra khỏi tập các số nguyên tố. Số tiếp theo số 1 là số 2, là số nguyên tố. Bắt đầu từ số 2 xoá tất cả các bội của 2 ra khỏi bảng. Số đầu tiên không bị xoá sau số 2 (số 3) là số nguyên tố. Tiếp theo lại xoá các bội của 3... Giải thuật tiếp tục cho đến khi găp số nguyên tố lớn hơn hoặc bằng sqrt(n) thì dừng lại. Tất cả các số chưa bị xoá là số nguyên tố. Theo ngôn ngữ thuật toán ta có thể diễn đạt giải thuật sàng Eratosthene như sau:

Eratosthene(n) 
Var List Prime[1..n] 
Int i,j,k 
for i:=1 to n Prime[i]:=True
Prime[1]:=false
k=0
while k < sqrt(n) {
i=k+1
while Prime[i]=False i:=i+1
k=i
j=2
while k*j<=n { 
Prime[k*j]:= False
j:=j+1
}
} 

Định lý cơ bản của số học

Phát biểu định lý: "Mọi số tự nhiên lớn hơn <math>1</math> đều phân tích được thành tích những thừa số nguyên tố, và sự phân tích này là duy nhất nếu không kể đến thứ tự của các thừa số."

Từ đó có dạng phân tích tiêu chuẩn của một số tự nhiên bất kỳ là:

<math>n = p_1^{k_1}p_2^{k_2}...p_m^{k_m}</math>

Trong đó <math>p_1,p_2,...,p_m</math>, là các số nguyên tố đôi một khác nhau. Ta có <math>n </math> chia hết cho <math>\prod_{i=1}^{m}\left(k_i+1\right)=(k_1+1)(k_2+1)...(k_m+1)</math> số tự nhiên. Ví dụ:

<math>300 = 2^2.5^2.3</math>

<math>300</math> chia hết cho <math>(2+1)(2+1)(1+1)=18</math> số tự nhiên.

Đây cũng là công thức tính số các ước của số tự nhiên <math>n </math>: Số các ước <math>=\prod_{i=1}^{m}\left(k_i+1\right)</math>

Số nguyên tố Fermat và Mersenne

Số nguyên tố lớn nhất

  1. Giả thiết 1: Không có số nguyên dương <math>X </math> nào là số nguyên tố lớn nhất, nghĩa là không tồn tại số mà các số lớn hơn nó <math>Y>X </math> sẽ buộc phải chia hết cho các số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng <math>X </math>
  2. Giả thiết 2: số vô cùng lớn <math>\infty</math> không thể xác định là số nguyên tố hay hợp số
  3. Giả thiết 3: Lực lượng của tập hợp số nguyên tố là vô hạn đếm được

Với 3 giả thiết trên thì việc xác định số nguyên tố lớn nhất là không thể được; tuy nhiên, với khả năng tính toán của máy tính, người ta có thể tính ra được số nguyên tố (số nguyên chắc chắn là số nguyên tố) lớn nhất tìm được bằng thuật toán chạy trên máy tính. Cho đến tháng 1 năm 2018, số nguyên tố lớn nhất là số nguyên tố Mersenne thứ <math>50</math> với <math>23\;249\;425 </math> chữ số:[3]

<math>M_{50}=2^{77\;232\;917}-1 </math>

Giả thiết Goldbach - Euler

Năm 1742, nhà toán học Đức Christian Goldbach viết thư cho Euler biết rằng ông mạo hiểm đưa ra bài toán: Mọi số tự nhiên lớn hơn <math>5 </math> đều biểu diễn được dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố. Euler trả lời rằng theo ông, mọi số chẵn lớn hơn <math>2 </math> đều biểu diễn được dưới dạng tổng của 2 số nguyên tố. Nếu chứng minh được một trong hai mệnh đề thì sẽ chứng minh được mệnh đề còn lại. 200 năm sau, đến năm 1937, nhà toán học Liên Xô Vinogradov đã giải quyết gần trọn vẹn bài toán đó bằng cách chứng minh rằng mọi số lẻ đủ lớn đều có thể biểu diễn được dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố.

Cho đến nay, Giả thuyết Goldbach-Euler vẫn chưa giải được hoàn toàn.

Ta xét bài toán: Nếu mệnh đề của Euler là đúng, hãy chứng minh mệnh đề Goldbach. Lời giải cho bài toán trên như sau:

Giải: Cho số tự nhiên <math>n>5 </math>, ta sẽ chứng minh rằng <math>n </math> viết được dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố. Xét:

  1. Trường hợp 1: Nếu <math>n </math> chẵn thì <math>n=2+m </math> với <math>m </math> chẵn và lớn hơn <math>3 </math>. vì số chẵn lớn hơn <math>2 </math> kế tiếp là <math>4 </math> nên dù là <math>m>3 </math> thì <math>m </math> vẫn viết được dưới dạng tổng 2 số nguyên tố.
  2. Trường hợp 2: nếu <math>n </math> lẻ thì <math>n=3+m </math> với <math>m </math> chẵn và lớn hơn <math>2 </math>. Theo mệnh đề Euler, do <math>m </math> chẵn và lớn hơn <math>2 </math> nên <math>m </math> có thể viết được dưới dạng tổng hai số nguyên tố. Do đó <math>n </math> viết được dưới dạng tổng của 3 số nguyên tố.

Chú thích

  1. Số nguyên tố, Từ điển toán học thông dụng trang 445, Tác giả Ngô Thúc Lanh, Đoàn Quỳnh, Nguyễn Đình Trí, Nhà xuất bản giáo dục, in năm 2000
  2. Template:OEIS.
  3. "List of known Mersenne prime numbers". Retrieved 6 January 2018. 

Xem thêm

Liên kết ngoài