Sở hữu trí tuệ

Theo Điều 2(viii) của Công ước WIPO (Công ước Stockholm) ngày 14 tháng 7 năm 1967 về thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, sở hữu trí tuệ (intellectual property) được định nghĩa là các quyền liên quan tới:

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Tư duy sáng tạo Thể loại:Độc quyền