Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Gregor Mendel

  • Tên trang: Gregor Mendel
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 16 tháng 1 năm 2019 lúc 19:16 UTC
  • Ngày truy cập: 31 May năm 2023 lúc 00:50 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Gregor_Mendel&oldid=151302
  • Mã số phiên bản trang: 151302