Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Kurt Waldheim

  • Tên trang: Kurt Waldheim
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 28 tháng 8 năm 2018 lúc 14:22 UTC
  • Ngày truy cập: 11 June năm 2023 lúc 00:14 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Kurt_Waldheim&oldid=112974
  • Mã số phiên bản trang: 112974