Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Tì-kheo

  • Tên trang: Tì-kheo
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 26 tháng 9 năm 2018 lúc 06:10 UTC
  • Ngày truy cập: 27 November năm 2022 lúc 09:52 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=T%C3%AC-kheo&oldid=220913
  • Mã số phiên bản trang: 220913