Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Tampere

  • Tên trang: Tampere
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 16 tháng 6 năm 2016 lúc 08:11 UTC
  • Ngày truy cập: 20 March năm 2023 lúc 15:06 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Tampere&oldid=232773
  • Mã số phiên bản trang: 232773