Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Tyrosine

  • Tên trang: Tyrosine
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 13 tháng 7 năm 2018 lúc 23:38 UTC
  • Ngày truy cập: 19 August năm 2022 lúc 20:59 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Tyrosine&oldid=205611
  • Mã số phiên bản trang: 205611