Cite This Page

Chi tiết ghi chú của Xe tăng

  • Tên trang: Xe tăng
  • Tác giả: Là gì Wiki contributors
  • Nhà xuất bản: Là gì Wiki, .
  • Ngày sửa cuối: 6 tháng 11 năm 2018 lúc 09:53 UTC
  • Ngày truy cập: 27 March năm 2023 lúc 10:11 UTC
  • URL thường trực: http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Xe_t%C4%83ng&oldid=185259
  • Mã số phiên bản trang: 185259