Tính kết hợp

Template:Chú thích trong bài Giả sử trên một tập hợp X bất kì có trang bị một phép toán hai ngôi *, tức là tồn tại một hàm số:

<math>f: X\times X\rightarrow X\ \ \ (a,b)\mapsto c=f(a,b)</math>

Ta ký hiệu:

a*b = f(a,b)

Phép toán * có tính kết hợp nếu như

(a*b)*c = a*(b*c)

với mọi a, b, cphần tử của X.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai toán học

Thể loại:Đại số Thể loại:Phép toán hai ngôi Thể loại:Đại số trừu tượng Thể loại:Đại số sơ cấp