Tấn phong

Tấn phong, trong nhiều tôn giáo, là nghi lễ dành cho một cá nhân để họ trở thành giáo sĩ với đầy đủ các năng quyền để giảng đạo (thuyết pháp) hoặc quản trị cơ sở tôn giáo.

Kitô giáo

Công giáo, Chính Thống giáo và Anh giáo

Template:Bài chi tiết

Phật giáo

Hồi giáo

Do Thái giáo

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai tôn giáo

Thể loại:Thuật ngữ tôn giáo Thể loại:Thuật ngữ Kitô giáo Thể loại:Giáo hội học Thể loại:Nghi thức tôn giáo