Tập đóng

Template:Chú thích trong bài Trong Tô pô, tập đóng hay tập hợp đóng được định nghĩa là tập hợpphần bù trong không gian tôpôtập mở. Một tập hợp là đóng nếu nó chứa mọi điểm dính của nó. Tập U là đóng nếu U là biên của một tập V cho trước, nói nôm na:ngược với khái niệm tập mở là khái niệm tập đóng.

Mô tả

Tính chất

  • Hợp một họ số hữu hạn tập hợp đóng là một tập hợp đóng.
  • Giao một họ số bất kì tập hợp đóng là một tập hợp đóng

Tham khảo

Template:Sơ khai toán học

Thể loại:Toán học tô pô Thể loại:Đại số trừu tượng Thể loại:Tập hợp Thể loại:Tô pô chung