Tỉ trọng

Tỷ trọng là tỷ số giữa khối lượng riêng của một chất so với khối lượng riêng của chất đối chứng, thường là nước.

Tỷ trọng (RD) được tính như sau:

<math>

RD = \frac{\rho_\mathrm{substance}}{\rho_\mathrm{reference}}\, </math>

trong đó ρsubstance là khối lượng riêng của chất cần đo và ρreference khối lượng riêng của chất chuẩn (chất đối chứng).

- Theo TCVN: tỷ trọng được xác định ở 15 độ C

- Theo ASTM: tỷ trọng được xác định ở 60 độ F tức ở 15,6 độ

Chú thích

Xem thêm

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Mật độ Thể loại:Đại lượng vật lý

ar:كثافة نسبية de:Relative Dichte et:Erikaal en:Relative density es:Densidad relativa eu:Dentsitate erlatibo fr:Densité ko:비중 hr:Relativna gustoća it:Gravità specifica he:משקל סגולי ja:比重 nn:Spesifikk gravitet pl:Gęstość względna pt:Densidade relativa simple:Specific gravity sl:Specifična teža fi:Ominaispaino ta:நீர் ஒப்படர்த்தி th:ความถ่วงจำเพาะ zh:比重