Revision history of "Template:Col-2"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:42, 29 January 2019Lordneo (talk | contribs)m . . (132 bytes) (0). . (Đã nhập 1 phiên bản)
  • (cur | prev) 02:30, 24 August 2016Prenn (talk)m . . (132 bytes) (-2). . (Đã khóa “Bản mẫu:Col-2”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự độn…)
  • (cur | prev) 05:08, 2 November 2013Fuhghettaboutit (talk)m . . (134 bytes) (+134). . (Changed protection level of Template:Col-2: Enable access by template editors ([Edit=Allow only template editors and admins] (indefinite) [Move=Allow only template editors and admins] (indefinite)))
DMCA.com Protection Status