Difference between revisions of "Template:Khóa-bản mẫu"

From Là gì Wiki
Jump to: navigation, search
m (Đã đổi mức khóa cho “Bản mẫu:Khóa-bản mẫu”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều: để hiển thị đúng ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển)
 
m (Đã nhập 1 phiên bản)
 
(No difference)

Latest revision as of 07:46, 29 January 2019

50px|link=|alt=Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]
DMCA.com Protection Status