Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Template:Infobox cơ quan Việt Nam

Template:Chính trị Thành phố Hồ Chí Minh Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hay Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giữa hai nhiệm kì Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp giữa hai nhiệm kì đại hội là Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy các cấp (gọi tắt là cấp ủy).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/10/2015 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 69 ủy viên chính thức và Ban Thường vụ có 15 ủy viên. Riêng Bí thư Thành ủy là cấp hàm Ủy viên Bộ Chính trị vì vậy Thành ủy không bầu, Bộ Chính trị sẽ phân công sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (1/2016).

Chức năng và nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Thành ủy) là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ thành phố giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; trước Đảng bộ và nhân dân thành phố lãnh đạo toàn diện công tác trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Thành ủy họp thường lệ ba tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Thành ủy có nhiệm vụ sau:

 • Quyết định chủ trương, biện pháp để thực hiện đường lối, các chính sách của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng và Chính phủ.
 • Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân sự giới thiệu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhân sự bổ sung Thành ủy viên.
 • Căn cứ quy định Trung ương, quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 • Bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 • Giới thiệu nhân sự ứng cử và được chỉ định Thành ủy, chuẩn bị nhân sự Thành ủy khóa tiếp theo.
 • Giới thiệu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trước khi Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.
 • Thảo luận và quyết định vấn đề do Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị.

Các kì Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh [1]

30/4/1975 - 12/1976: Nguyễn Văn Linh - Bí thư Thành ủy

12/1976: Võ Văn Kiệt - Bí thư Thành ủy

I. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 1977 - 1980 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc 11/11/1976. Bế mạc: 20/11/1976. Có 439 đại biểu

Vòng 2: Khai mạc 18/4/1977. Bế mạc: 30/4/1977. Có 589 ĐB thay mặt 28.079 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu 49 ủy viên (trong đó có 4 dự khuyết)

Bí thư: Võ Văn Kiệt

Phó Bí thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ

Phó Bí thư: Trần Ngọc Ban (Mười Hương)

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 1980 - 1983.

Khai mạc: 14/10/1980. Bế mạc: 25/10/1980. Có 547 ĐB thay mặt cho 37.000 Đảng viên.

Ban Chấp hành được bầu là 55 ủy viên (trong đó có 4 dự khuyết)

Bí thư: Võ Văn Kiệt

Phó Bí thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ

Phó Bí thư: Trần Ngọc Ban (Mười Hương)

Phó Bí thư: Phan Minh Tánh (Chín Đào)

(Đến tháng 12/1981, đồng chí Nguyễn Văn Linh về làm Bí thư thay đồng chí Võ Văn Kiệt)

III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 1983 - 1986 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc 09/01/1982. Bế mạc 19/01/1982. Có 557 đại biểu

Vòng 2: Từ ngày 07/ 11/1983 đến 11/11/1983. Có 590 ĐB thay mặt 46.907 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 58 ủy viên (trong đó có 2 dự khuyết).

Bí thư: Nguyễn Văn Linh (đến 6/1986); Mai Chí Thọ (từ 6/1986 đến 10/1986)

Phó Bí thư - Chủ tịch: Mai Chí Thọ (đến 6/1985) Phan Văn Khải (từ 6/1985)

Phó Bí thư thường trực: Mai Chí Thọ (từ 6/1985 đến 6/1986) Võ Trần Chí (từ 6/1986)

Phó Bí thư: Phan Minh Tánh

IV. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TƯ NHIỆM KỲ 1986 - 1991.

Khai mạc: 22/10/1986. Bế mạc: 30/10/1986. Có 597 ĐB thay mặt cho 63.306 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 68 ủy viên (trong đó 10 dự khuyết).

Bí thư: Võ Trần Chí

Phó Bí thư - Chủ tịch: Phan Văn Khải (đến 4/1989) Nguyễn Vĩnh Nghiệp (từ 4/1989)

Phó Bí thư: Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự)

V. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NĂM NHIỆM KỲ 1991 - 1996 (CÓ 2 VÒNG)

Vòng 1: Khai mạc: 04/5/1991. Bế mạc: 07/5/1991.

Bí thư: Võ Trần Chí

Chủ tịch: Nguyễn Vĩnh Nghiệp (đến 3/1992)

Vòng 2: Từ ngày 22/10/1991 đến 26/10/1991. Có 492 ĐB thay mặt cho 78.400 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức

Bí thư: Võ Trần Chí

Phó Bí thư - Chủ tịch: Trương Tấn Sang (từ 3/1992 đến 7/1996)

Phó Bí thư: Trần Trọng Tân

(Hội nghị giữa nhiệm kỳ từ 28/3/1994 đến 31/3/1994 bầu bổ sung 11 ủy viên)

VI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ SÁU NHIỆM KỲ 1996 - 2000.

Khai mạc: 08/5/1996. Bế mạc: 11/5/1996. Có 395 ĐB thay mặt cho 85.000 Đảng viên

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức

Bí thư: Trương Tấn Sang (đến 1/2000); Nguyễn Minh Triết (từ 1/2000)

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Võ Viết Thanh

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Phạm Chánh Trực

Phó Bí thư: Võ Văn Cương

(Tháng 12/1996, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé được TW điều động về làm Phó Bí thư Thành uỷ, đến tháng 12/1997 TW lại điều động đồng chí Nguyễn Minh Triết đi làm nhiệm vụ khác ở Hà Nội.)

VII. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BẢY NHIỆM KỲ 2000 - 2005.

Khai mạc: ngày 19/12/2000. Bế mạc ngày 23/12/2000. Có 399 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức.

Bí thư: Nguyễn Minh Triết

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Lê Thanh Hải

Phó Bí thư thường trực: Võ Văn Cương - Chủ tịch HĐND (từ 9/2002)

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Huỳnh Đảm (đến 9/2002)

Phó Bí thư: Lê Hoàng Quân (từ 10/2004)

Phó Bí thư: Phạm Phương Thảo (từ 5/2005)

Tại phiên họp bất thường ngày 01 tháng 03 năm 2001 đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban Thường vụ Đảng bộ TP. HCM:

1. Đ/c Nguyễn Thiện Nhân Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố.(Quyết định số 1143-QĐ-NS/TW ngày 28/03/2001)

2. Đ/c Đặng Ngọc Tùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. HCM.(Quyết định số 1144-QĐ-NS/TW ngày 28/03/2001)

Chiều 5-7, tại phiên họp lần thứ 4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII đã tiến hành bầu bổ sung:

1. Đ/c Lê Thanh Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP làm Phó Bí thư Thành ủy.

2. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Đại tá, Giám đốc Công an TP. HCM vào Ban Thường vụ Thành ủy.

VIII. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TÁM NHIỆM KỲ 2005 - 2010.

Trù bị: Ngày 5/12/2005

Khai mạc: Ngày 6/12/2005. Bế mạc ngày 9/12/2005. Có 400 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành được bầu là 59 ủy viên chính thức.

Bí thư: Nguyễn Minh Triết (đến 6/2006); Lê Thanh Hải (từ 6/2006)

Phó Bí thư thường trực: Lê Hoàng Quân (đến 7/2006), Nguyễn Văn Đua (từ 11/2006)

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND: Phạm Phương Thảo

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Lê Thanh Hải (đến 7/2006), Lê Hoàng Quân (từ 7/2006)

Phó Bí thư: Huỳnh Thị Nhân (từ 12/2008)

IX. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ CHÍN NHIỆM KỲ 2010 - 2015.

Khai mạc: Ngày 5/10/2010. Bế mạc ngày 8/10/2010. Có 449 đại biểu.

Ban Chấp hành được bầu là 52 ủy viên chính thức.

Bí thư: Lê Thanh Hải

Phó Bí thư thường trực: Nguyễn Văn Đua (đến 4/2014); Võ Văn Thưởng (từ 4/2014)

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND: Lê Hoàng Quân

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Bí thư: Nguyễn Thành Phong (từ 3/2015)

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Quyết Tâm (từ 10/2011)

X. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ MƯỜI NHIỆM KỲ 2015 - 2020.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ X diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17/10/2015 với 445 đại biểu.

Thành ủy khóa X có 69 ủy viên chính thức, Ban Thường vụ Thành ủy có 15 ủy viên.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, phụ trách chỉ đạo Thành ủy (từ 10/2015 đến 2/2016)[2]

Bí thư: Đinh La Thăng (từ 2/2016 đến 5/2017)[3]; Nguyễn Thiện Nhân (từ 5/2017)[4]

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Thành Phong

Phó Bí thư thường trực: Võ Văn Thưởng (đến 2/2016); Tất Thành Cang (từ 2/2016 đến 12/2018)[5]

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Quyết Tâm (đến 01/2019)[6]

Phó Bí thư: Tất Thành Cang (đến 2/2016); Võ Thị Dung (từ 5/2016)[7]

XI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ MƯỜI MỘT NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI dự kiến sẽ diễn ra khoảng cuối năm 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy

Ban Thường vụ Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thường gọi tắt là Ban Thường vụ Thành ủy, theo điều lệ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giữa các kỳ hội nghị Thành ủy, nhưng thực tế chính là cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng bộ Thành phố. Các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bầu ra.

Nhiệm vụ

Ban Thường vụ Thành ủy có nhiệm vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Thành ủy hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy khóa X (2015 - 2020)

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thành Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3 Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xử lý công tác Thường trực
4 Lê Thanh Liêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố
5 Thân Thị Thư Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
6 Trần Thế Lưu Trưởng ban Nội chính Thành ủy
7 Nguyễn Hữu Hiệp Trưởng ban Dân vận Thành ủy [8]
8 Nguyễn Thị Lệ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy [8]
9 Trung tướng Lê Đông Phong Giám đốc Công an Thành phố
10 Võ Tiến Sĩ Bí thư Quận ủy Quận 5
11 Trần Vĩnh Tuyến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố
12 Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [9]
13 Tô Thị Bích Châu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Thường trực Thành ủy khóa X

STT Họ và tên Chức vụ Đảng
1 Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thành Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3 Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xử lý công tác Thường trực

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Template:Col-1-of-2  Ủy viên Bộ Chính trị  Ủy viên Trung ương Đảng  Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyếtTemplate:Col-2-of-2  Ủy viên Thường vụ Thành ủy

DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC KHÓA X

STT Họ và Tên Năm sinh Chức vụ khi được bầu Chức vụ hiện nay Ghi chú
1 Sử Ngọc Anh 1964 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bí thư Quận ủy Gò Vấp 11/2018
2 Trương Thị Ánh 1959 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố
3 Lê Hòa Bình 1970 Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận 7
4 Nguyễn Tấn Bỉnh 1961 Giám đốc Sở Y tế Giám đốc Sở Y tế
5 Tất Thành Cang 1971 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
6 Đại tá Ngô Minh Châu 1964 Phó Giám đốc Công an Thành phố Phó Giám đốc Công an Thành phố
7 Tô Thị Bích Châu 1969 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM [10] 02/2017
8 Nguyễn Mạnh Cường 1979 Bí thư Thành đoàn Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức 05/2017
9 Võ Thị Dung 1960 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phó Bí thư Thành ủy
10 Diệp Dũng 1968 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại
11 Nguyễn Việt Dũng 1965 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
12 Đặng Minh Đạt 1963 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
13 Huỳnh Thành Đạt 1962 Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên Trung ương Đảng,

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

01/2017
14 Dương Ngọc Hải 1967 Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố
15 Huỳnh Thanh Hải 1960 Bí thư Quận ủy Quận 1 Phó Trưởng ban chuyên trách biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM 03/2018
16 Nguyễn Hồ Hải 1977 Bí thư Quận ủy Quận 3 Bí thư Quận ủy Quận 3
17 Phạm Đức Hải 1963 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố 06/2016
18 Huỳnh Văn Hạnh 1963 Giám đốc Sở Tư pháp Giám đốc Sở Tư pháp
19 Nguyễn Hữu Hiệp 1967 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trưởng ban Dân vận Thành ủy 04/2018
20 Lê Trọng Hiếu 1959 Bí thư Quận ủy Quận 7 Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy
21 Nguyễn Văn Hiếu 1976 Bí thư Quận ủy Quận 2 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [9]

07/2016
22 Võ Văn Hoan 1965 Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố
23 Ung Thị Xuân Hương 1964 Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố
24 Nguyễn Thanh Hưởng 1971 Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
25 Dương Công Khanh 1959 Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng
26 Phan Nguyễn Như Khuê 1964 Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố 08/2016
27 Phạm Thành Kiên 1971 Phó Giám đốc Sở Công thương Giám đốc Sở Công thương
28 Trương Văn Lắm 1960 Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Nội vụ
29 Tô Duy Lâm 1967 Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM
30 Nguyễn Thị Lệ 1967 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trưởng ban Tổ chức Thành ủy 04/2018
31 Lê Thanh Liêm 1963 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phó Chủ tịch Thường trưc Ủy ban Nhân dân

Thành phố [11]

10/2016
32 Thái Thị Bích Liên 1973 Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng [12] 10/2018
33 Lê Quang Long 1977 Phó Giám đốc thường trực Sở Ngoại vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ 09/2017
34 Nguyễn Văn Lưu 1962 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè

35 Trần Thế Lưu 1959 Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trưởng ban Nội chính Thành ủy
36 Nguyễn Thị Bạch Mai 1971 Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố
37 Huỳnh Cách Mạng 1965 Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 04/2016
38 Nguyễn Hoàng Năng 1960 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Trưởng ban Quản lý các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp 02/2017
39 Trần Hoàng Ngân 1964 Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM
40 Nguyễn Thiện Nhân 1953 Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Đảng Đoàn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam,

Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,

Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV TP.HCM

Bộ Chính trị phân công từ 10/05/2017
41 Trung tướng Lê Đông Phong 1960 Giám đốc Công an Thành phố Giám đốc Công an Thành phố
42 Nguyễn Tấn Phong 1964 Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng
43 Nguyễn Thành Phong 1962 Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thành ủy

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM

44 Nguyễn Văn Phụng 1960 Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Bí thư Huyện ủy Bình Chánh
45 Lê Văn Phước 1961 Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố
46 Võ Tiến Sĩ 1959 Bí thư Quận ủy Quận 5 Bí thư Quận ủy Quận 5
47 Lê Hồng Sơn 1965 Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo
48 Lê Minh Tấn 1963 Bí thư Huyện ủy Củ Chi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
49 Nguyễn Quyết Thắng 1969 Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ
50 Nguyễn Toàn Thắng 1977 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường
51 Phan Thị Thắng 1976 Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Tài chính
52 Trương Văn Thống 1963 Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức Bí thư Huyện ủy Củ Chi
53 Nguyễn Thị Thu 1966 Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 12/2015
54 Trần Văn Thuận 1962 Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Bí thư Quận ủy Quận 2 12/2018
55 Võ Ngọc Quốc Thuận 1967 Bí thư Quận ủy Bình Tân Bí thư Quận ủy Bình Tân
56 Trần Thị Diệu Thúy 1977 Bí thư Quận ủy Gò Vấp Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM [13] 04/2018
57 Thân Thị Thư 1959 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
58 Trần Trọng Tuấn 1969 Giám đốc Sở Xây dựng Giám đốc Sở Xây dựng
59 Trần Vĩnh Tuyến 1965 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố
60 Nguyễn Long Tuyền 1959 Chánh Thanh tra Thành phố Chánh Thanh tra Thành phố
61 Văn Thị Bạch Tuyết 1976 Giám đốc Sở Du lịch Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố 08/2016
62 Đại tá Tô Danh Út 1966 Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố
63 Trần Kim Yến 1969 Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Bí thư Quận ủy Quận 1 [14] 03/2018
64 Lê Trương Hải Hiếu 1981 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 Ban Bí thư chỉ định từ 05/2016

Xem thêm

Tham khảo

 1. https://hcmcpv.org.vn/app.cgi.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 2. http://thanhnien.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-phan-cong-ong-le-thanh-hai-chi-dao-thanh-uy-tphcm-621825.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 3. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nhung-hanh-dong-cua-bi-thu-thanh-uy-dinh-la-thang-trong-tuan-dau-lam-viec-3357551.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 4. http://news.zing.vn/ong-nguyen-thien-nhan-lam-bi-thu-tphcm-post744970.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 5. "Thi hành kỷ luật đối với Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang". 
 6. "Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu". 
 7. http://vov.vn/chinh-tri/tphcm-co-tan-pho-bi-thu-thanh-uy-508112.vov.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 8. 8,0 8,1 https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/thanh-uy-tphcm-phan-cong-nhiem-vu-truong-ban-to-chuc-thanh-uy-va-truong-ban-dan-van-thanh-uy-1491843533.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 9. 9,0 9,1 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bi-thu-quan-2-ve-lam-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-thanh-uy-tp-hcm-3441876.html?utm_source=detail&utm_medium=box_tinkhac&utm_campaign=boxtracking.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 10. http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170220/gioi-thieu-ba-to-thi-bich-chau-lam-chu-tich-ub-mttq-vn-tphcm/1267894.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 11. http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=34&ItemId=55788&PublishedDate=2016-10-10T16:00:00Z.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 12. BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-TPHCM/348071.vgp.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 13. https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/dong-chi-tran-thi-dieu-thuy-giu-chuc-vu-chu-tich-lien-doan-lao-dong-tphcm-1491843809.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 14. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quan-1-co-nu-bi-thu-3723882.html.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)

Thể loại:Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh